KOM - Kurz občanského minima

Níže je uvedena detailnější předpokládaná struktura jednotlivých bloků kurzu. Výsledná struktura bude přizpůsobována požadavkům účastníků kurzu (tj. nelze vyloučit, že v případě zájmu budou některé oblasti výrazně časovým rozsahem posíleny, v jiných případech mohou být určitá témata vynechána).

A. Management v kostce (přednáška, diskuze, modelování situací a společné hledání odpovědí)

Kdo a kdy je manažerem?

Cíl a efektivita

Stanovení správných cílů, funkčních priorit, efektivních způsobů jejich dosažení, kontrola efektivity – nákladovost / reálný přínos /rozvoj

Základní manažerské role

Informační, personální, rozhodovací

Tým

Autorita, motivace, řízení odborníků

Organizační struktury, kultura

Míra formalizace, centralizace – decentralizace, autokratické - konsensuální řízení

Motivace a hodnocení

Co všechno lze měřit v penězích?  Stanovení ceny trhem, jinými způsoby a s tím spojená úskalí. Nefinanční odměny.

Etické problémy

Do jaké míry lze akceptovat a přizpůsobovat se převažující praxi? Aplikace etických hodnot v  prostředí soutěže? Konflikt. Uměřenost.

A1. Sociální kompetence

Efektivní komunikace 

Jak nepokazit první dojem, být příjemným a sympatickým člověkem.

(Nástroje komunikace. Chyby, které děláme. Jak komunikují muži, jak ženy? Ovlivňuje komunikaci můj vrozený temperament? Na co si mám dávat pozor?)

Empatie, empatické naslouchání, předcházení konfliktům

(Napomáhá empatie úspěchu? Jak souvisí s láskou k bližnímu? Dá se předcházet konfliktu, vždy mu zabránit?)

Řešení konfliktů 

Co to vlastně konflikt je? Je nutné jej řešit? Existují pravidla, která pomáhají řešení? Může vzniknout konflikt i mezi přáteli a v dobrém týmu?

Manipulace a obrana před manipulací

Jak zůstat dobrým člověkem a nebýt zneužíván.

(Co když mnou druzí manipulují? Manipuluji i já? Jak tomu zabránit?)

Týmová spolupráce a role v týmu

Poznej své schopnosti a vlohy. Jaká je tvá role v týmu? K čemu potřebuješ spolupracovníky? Je rozdělení rolí nutné?

Dynamika skupiny, vedení a řízení skupiny

I skupina, tým, společenství se vyvíjí. Co můžeš očekávat? Jak se máš zachovat, jsi-li tím, kdo tuto skupinu vede, řídí, animuje…. Jaký je rozdíl mezi vedením a řízením skupiny? Kým chceš být ve své roli, víš to?

Prevence vyhoření, stres, deprese…

Jak se bránit stresu, depresi? Dá se předejít vyhoření?

(Znáš svůj hodnotový systém? Jaké jsou tvé priority? Jsi člověkem, který naplňuje potřeby biologické, duševní i duchovní?)

 

B. Právo

Systém našeho práva

Právní pozitivizmus - čl. 2 odst. 4 ústavy, tři pilíře státní moci, veřejná správa a samospráva, struktura právních předpisů, kde právní předpisy najít

 

Setkání s právem

Právní odvětví (trestní – civilní) a terminologie, soudy, notář, advokát, právní služby

 

Rodinné právo

Uzavření manželství, Rodičovská zodpovědnost, Určení rodičovství, Vyživovací povinnost

 

Občanské a obchodní právo

Právní subjektivita, fyzická osoba, právnická osoba, procesní způsobilost, zastoupení, právní úkony, spotřebitelské smlouvy, promlčení, počítání času, vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, odpovědnost za škodu, dědění, závazkové právo, vztah mezi občanským a obchodním zákoníkem, základní smluvní typy, základy obchodního práva, základy insolvence, oddlužení

 

Správní právo  

Řízení před katastrálním úřadem (vklady do katastru nemovitostí), autorské právo (kopírování DVD, CD, knih, stahování souborů z internetu), přístup do krajiny (vstup na cizí pozemky, vstup do lesa), rozhlasové a televizní poplatky, územní a stavební řízení

 

Evropské právo

Alespoň stručný exkurz do evropského práva.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, základní práva a povinnosti zaměstnance

Trestní právo 

Úvod do trestní odpovědnosti, základy trestního řízení, účastníci trestního řízení, práva obviněného a poškozeného

 

C. Občan a ekonomika

Daně a morálka. Zdanění běžného člověka (daň z příjmů, pojistné, daň darovací, daň z nemovitostí ….), zaměstnání a základy pracovního práva včetně daňové aplikace. Začínám podnikat – související povinnosti s důrazem na zdanění.

Základy účetnictví (doklady, nutnost archivace, daňová evidence, inventarizace, účetnictví ….), zakládám společnost, související povinnosti, základy zdaňování.

 

Budeme se snažit zachovat výše uvedenou posloupnost bloků, nicméně vyhrazujeme si právo pořadí bloků zaměňovat (například pro případ nemoci konkrétního lektora)