Účel nadačního fondu

1. Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních, etických a kulturních hodnot. Přednostně budou podporovány aktivity usilující o:
- vytváření přátelských vztahů a vztahů spolupráce mezi skupinami i mezi jednotlivci, které umožňují odstraňování bariér bránících snahám o dosažení společného dobra
- důstojné postavení společenských menšin a respektování jejich osobitosti ze strany většiny
- rozvíjení občanské odpovědnosti za veřejné věci a posilování občanské společnosti
- rozvoj dovedností a znalostí napomáhajících orientaci v oblasti informací a jejich hodnocení
- odpovědnost při šíření informací
- etickou výchovu

2. Osvěta a poskytování podpory aktivitám duchovní, psychologické a jiné pomoci těm, kteří onemocněli leukémií a jejich blízkým.

  Jak chápeme cíle fondu


Uzavřenost do sebe a partikularismus zájmů jsou smutným dědictvím minulosti. Chceme podporovat iniciativy pomáhající skupinám i jednotlivcům otevírat se, vycházet z úzkého okruhu svého světa a probouzet v sobě konstruktivní zájem o veřejné věci.
Již existují snahy různých skupin, kterým jde upřímně o dobro společnosti, ale často působí izolovaně, čímž se účinnost jejich práce snižuje. Chceme napomáhat propojování různých iniciativ, které mají podobné zaměření, aby synergickým působením docházelo ke zvyšování účinnosti jejich práce.
Budeme podporovat úsilí o prosazování pozitivních hodnot v politice, které jdou napříč politickým spektrem a přispívají ke kultivaci naší politické scény.
Xenofobie je rovněž jedním z trpkých dědictví naší minulé uzavřenosti. Menšiny byly odjakživa vhodným objektem, který sehrával roli obětního beránka odvádějícího pozornost od skutečných problémů společnosti. Jde nám o posilování vědomí základní rovnosti všech lidí bez ohledu
na jejich rasovou a náboženskou či jinou příslušnost.
Stále větší výzvou se stává multikulturní charakter současného světa. Budeme proto podporovat programy rozvíjející dialog mezi různými náboženstvími a kulturami a jejich poznávání v různých prostředích.
Naše demokracie je stále velmi křehká i z důvodu malé osobní iniciativy občanů a chybějícího pocitu zodpovědnosti za věci kolem nás. Silné a odborně fundované instituce občanské společnosti mohou být pomocí při řešení tohoto problému. Mohou se zároveň stát partnerem státních orgánů při řešení řady specifických otázek, týkajících se např. určitých skupin obyvatelstva.
Chceme napomáhat tomu, aby docházelo k růstu spolupráce mezi státem a občanskou společností a vytrácel se pocit konkurence, který je k oboustranné škodě.
Občanské instituce jsou důležité i proto, že rozvíjením principu subsidiarity mohou nejen posilovat sebevědomí občanů ve vztahu ke státu, ale i šetřit prostředky státního rozpočtu.
Chceme napomáhat růstu spolupráce mezi státem a církvemi jakožto významnými nositeli kulturní identity našeho národa.
Současný rozvoj informatiky přináší informační zahlcení. Dnes je zcela evidentní, že bez průpravy, jak informace vyhodnotit, a bez schopnosti je rozlišit, se vystavujeme dezorientaci, případně
i manipulaci. Studium práce s informacemi se stane jednou z největších vzdělávacích priorit budoucnosti. U nás je tato oblast dosud neoraným polem, a proto budeme podporovat iniciativy zlepšující tuto situaci.
Informační rozvoj přináší i problémy etické. V době globalizace může nesprávná informace vědomě či nevědomě vyslaná do informační sítě způsobit velké škody materiálního i duchovního charakteru. Proto se zaměříme na programy výchovy k odpovědnosti při šíření informací.
Považujeme za důležité, aby etická výchova na školách směřovala k zakotvení mladého člověka v transcendentálních hodnotách. Nechceme se smířit s relativizací morálky, v níž spočívá nebezpečí nejen pro demokracii, ale i riziko, že dojde k přerušení kontinuity celé naší civilizace. Proto je podpora programů etické výchovy jednou z našich významných priorit.
Onemocnění leukémií je doprovázeno psychickou zátěží, která ohrožuje psychickou rovnováhu nejen pacienta, ale i jeho rodinného společenství. Psychologická a duchovní podpora nemocného
a jeho blízkých je stejně tak důležitá jako léčba samotná a - je-li správně vedena - může se stát stimulem růstu lidské zralosti u jejích příjemců. Naše podpůrné programy v této oblasti se zaměří právě tímto směrem.


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24