Statut Nadačního fondu Josefa Luxe

1) Název a sídlo nadačního fondu
2) Účel nadačního fondu
3) Majetek fondu
4) Způsob použití prostředků nadačního fondu
5) Určení správce nadačního fondu; zástupce v právních vztazích
6) Závěrečná ustanovení


Preambule

Nadační fond Josefa Luxe navazuje na jeho životní odkaz formulovaný jako výzva pro třetí tisíciletí: "Postavte se s odvahou lidskému egoismu, ať má jakoukoli formu." Josef Lux chápal egoismus jako kořen zla, který je zdrojem takřka všech závažných problémů světa. Jeho životním postojem byla stálá snaha o změnu daného stavu k lepšímu; nikdy se nespokojil s malými cíli. Nejdůležitější byl přitom pro něho hluboce lidský, otevřený a konkrétní vztah ke každému člověku, v němž vždy ctil jeho osobnost. Snažil se s respektem k odlišnosti lidí vytvářet prostor pro vzájemné pochopení a soulad mezi nimi. Nadační fond Josefa Luxe chce tyto rysy jeho odkazu dále pěstovat a rozvíjet.

.

Čl. I

Název, sídlo a zřizovatel nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Josefa Luxe (dále jen "nadační fond").
2. Sídlo nadačního fondu je: Dvořisko 37, 565 01 Choceň.
3. Zřizovatelé nadačního fondu jsou: Věra Luxová, r.č. 555714/1018
Josef Lux, r.č: 800128/3719
4. IČ: 25 95 11 65


Čl.II

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:

1. Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních, etických a kulturních hodnot. Přednostně budou podporovány aktivity usilující o


- vytváření přátelských vztahů a vztahů spolupráce mezi skupinami i mezi jednotlivci, které umožňují odstraňování bariér bránících snahám o dosažení společného dobra
- důstojné postavení společenských menšin a respektování jejich osobitosti ze strany většiny
- rozvíjení občanské odpovědnosti za veřejné věci a posilování občanské společnosti
- rozvoj dovedností a znalostí napomáhajících orientaci v oblasti informací a jejich hodnocení
- odpovědnost při šíření informací
- etickou výchovu
2. Osvěta a poskytování podpory aktivitám duchovní, psychologické a jiné pomoci těm,
kteří onemocněli leukémií a jejich blízkým.Čl. III

Majetek nadačního fondu

Zdroje majetku nadačního fondu jsou:

1. Nadační dary
2. Výnosy z majetku nadačního fondu
3. Činnosti nadačního fondu vedoucí k vytváření finančních prostředků pro splnění účelu nadačního fondu
4. Výnosy sbírek

Čl. IV

Použití prostředků nadačního fondu

1. Finanční prostředky nadačního fondu budou ukládány na samostatném účtu založeném k tomuto účelu u peněžního ústavu.
2. Správní rada nejméně jednou ročně a to nejpozději do 31. 3. vyhlásí programy podpory pro nadcházející období. Programy podpory určí bližší podmínky pro žadatele včetně termínů přihlášení, rozhodnutí o schválení a přidělení nadačních příspěvků.
3. Správní rada může mimo rámec vyhlášených programů rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku subjektům, u kterých se na základě důkladného seznámení s jejich činností přesvědčila, že zvláště přínosným způsobem naplňují cíle sledované nadačním fondem, nebo které se partnersky přímo spolupodílí na aktivitách nadačním fondem pořádaných či iniciovaných.
4. O podporě jednotlivých aktivit a výši jim poskytnutých nadačních příspěvků bude rozhodovat správní rada nadačního fondu na základě předložených žádostí s přihlédnutím k míře nebo oprávněnosti předpokladu naplnění cílů popsaných v čl.II. O poskytnutí nadačního příspěvku do výše 50 000 Kč může rozhodnout předseda správní rady nadačního fondu samostatně s tím, že o něm neprodleně informuje členy správní rady.
5. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadačním fondem a příjemcem.
6. Správní rada může rozhodnout o použití finančních prostředků nadačního fondu pro organizování soutěží a udílení cen.
7. Prostředky poskytnuté nadačním fondem jsou účelově vázány. Žadatel je povinen je použít podle stanovených podmínek - jinak může nadační fond požadovat jejich vrácení nebo náhradu.
8. Nadační příspěvky budou poskytovány maximálně do výše vytvořených prostředků.
9. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích bude převeden na účet destinatáře, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci budou předávány osobně destinatáři nebo jim zmocněné osobě taktéž proti potvrzení o jejich přijmu.
10. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nepřevýší 35% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
11. Členové správní rady a revizor vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. V souladu s vnitřním řádem jim mohou být hrazeny některé náklady spojené s výkonem funkcí.


Čl. V

Správní rada

1. Správní rada nadačního fondu je statutárním orgánem nadačního fondu, řídí jeho činnost a spravuje jeho majetek.
2. První správní rada je jmenována zřizovateli.
3. Správní rada může na návrh předsedy (předsedkyně) správní rady rozhodnout o změně počtu svých členů.
4. Funkční období všech členů správní rady je pětileté, člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
5. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů.
6. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
7. První předsedkyní správní rady je Věra Luxová. Tuto funkci vykonává doživotně, pokud se jí sama nevzdá.
8. Předseda a místopředseda správní rady nadačního fondu jednají jeho jménem, jsou oprávněni zastupovat ho v právních vztazích a činit jeho jménem právní úkony, a to každý z nich samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí předseda nebo místopředseda správní rady svůj podpis.
9. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně tři členové správní rady nebo revizor.
10. Předseda správní rady může člena správní rady jmenovat místopředsedou.
11. Místopředseda zastupuje předsedu v celém rozsahu jeho kompetencí, pokud je tento nemůže sám osobně vykonávat.
12. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:
a) schválení nadačních příspěvků
b) plánu akcí nadačního fondu
c) prodeji nebo pronájmu nemovitého majetku nadačního fondu na dobu delší než jeden rok
d) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to jednou za pět let
e) zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny
f) vytvoření pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadačního fondu
g) jmenování čestného výboru nadačního fondu
h) vydání vnitřních řádů nadačního fondu


13. Správní rada vypracovává každoročně do 30.6 výroční zprávu a zabezpečuje její uložení u rejstříkového soudu nejpozději do 30 dnů po schválení. Výroční zpráva bude zpřístupněna v sídle nadačního fondu v průběhu úředních hodin.


Čl. VI

Čestný výbor nadačního fondu

Členové čestného výboru nadačního fondu jsou po projednání a písemném vyjádření svého souhlasu doživotně jmenovaní správní radou nadačního fondu z řad významných osobností identifikujících se s cíli nadačního fondu, kteří svými dlouhodobými postoji prokázali schopnost působit v jejich prospěch. Člen čestného výboru nadačního fondu má právo obdržet veškeré informace o činnosti nadačního fondu, účastnit se jednání jeho orgánů, podávat návrhy a připomínky k práci nadačního fondu. Účastní-li se jednání správní rady, a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Člen čestného výboru nadačního fondu může být správní radou odvolán jen na své výslovné přání nebo v případě, že by svým jednáním začal působit v neprospěch cílů sledovaných nadačním fondem.Čl. VII

Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu
2. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví.
3. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.
4. Dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, statutem nadačního fondu.
5. Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
6. Jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své činnostiČl. VIII

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 18.4.2001.
2. Tento statut byl schválen správní radou dne 15.2.2003. Mění a doplňuje statut schválený dne 20.4.2001 o kompetence místopředsedy správní rady a rozšiřuje možnosti použití prostředků nadačního fondu.
3. Tento statut se vyhotovuje v osmi stejnopisech, z nichž jeden bude předán rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin.

Věra Luxová
předsedkyně správní rady Nadačního fondu Josefa Luxe
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24