Barvínek - Doprovázení pacientů, o. s.

 

  Dobrovolnický program Doprovázení pacientů vznikl na základě podnětu bývalých pacientů, kteří se po ukončení léčby a úspěšném návratu do života – k původnímu životnímu stylu - rozhodli podělit o své vlastní prožitky a zkušenosti spojené s léčbou a usnadnit tak prožívání tohoto poměrně nepříjemného období pacientům nově diagnostikovaným.
  Po vyhodnocení prvních zkušeností s doprovázením – zpočátku převážně doprovázením tzv. nepřímým (telefonickým či elektronickým) - vznikl pilotní projekt „Doprovázení pacientů s lymfomem“, který byl realizován v roce 2009 na pracovišti I. interní kliniky VFN. Na vytvoření a následné realizaci projektu se aktivně podíleli bývalí pacienti z občanského sdružení Lymfom Help a lékaři z Kooperativní lymfomové skupiny společně s pracovníky Jednotky klinické pastorační péče při VFN.

  Po vyhodnocení zkušeností z pilotního projektu se dobrovolníci týmu Doprovázení rozhodli pokračovat v práci pod samostatným zastřešením, s cílem postupně rozšiřovat Doprovázení na další pracoviště, kde se léčí pacienti s hematoonkologickými diagnózami.

  Založili proto občanské sdružení, které bylo pod názvem Barvínek – Doprovázení pacientů, o. s. v říjnu roku 2011 oficiálně zaregistrováno. Rostlinku barvínek (vinca rosea) do názvu sdružení zvolili proto, že z barvínku se vyrábějí účinné léky pro léčbu hematoonkologických pacientů, doprovázení pacientů a aktivity s ním spojené jsou hlavním cílem programu o. s.


Kontakt:

www.doprovazeni-pacientu.cz

Barvínek – Doprovázení pacientů, o. s.
Dürerova 2173/10
100 00 Praha 10

IČO: 22769358
bankovní účet: 2364136389/0800
tel.: 774 940 149
e-mail: barvinek-doprovazeni@centrum.cz
předseda výkonného výboru sdružení: Zuzana Koudelková
odborný garant programu: MUDr. Robert Pytlík

  Etické fórum ČR

 

Etické Fórum ČR je občanským sdružením s členskou základnou po celé republice. K ideálům občanské společnosti se přihlásilo svou první, spontánní veřejnou prezentací, která se pod patronací rektora ČVUT uskutečnila 21. 5. 1999 v Betlémské kapli v Praze. Zaregistrováno bylo na samém konci téhož roku a ustaveno na sněmu 11. dubna 2000. Jeho cílem je kultivace a vzdělávání v oblasti etiky na poli pedagogickém, podnikatelském a ve společnosti, apelace na slušnost a morálku. Za tímto účelem Etické fórum pořádá akreditované kurzy, semináře a konference zejména pro pedagogické pracovníky. Realizuje rovněž projekty napomáhající ke zlepšení vztahů a vytváření harmonického vývoje osobnosti.
K dnešnímu dni působí dvě oborové sekce EF (pedagogická a podnikatelská) a v krajích zakládá oblastní Etická Fóra.


Kontakt:

www.etickeforumcr.cz

Etické fórum České republiky, o. s.
budova Sempra Praha, a. s.
U Topíren 2/860
170 00 Praha 7

tel. 224 910 008 – dopoledne
e-mail: info@etickeforumcr.cz , sekretariat@etickeforumcr.cz

Bankovní spojení:
UniCredit Bank
č. ú. 6207002/2700
IČO: 70 10 22 95

předseda sdružení: Ing. Milan Lášek, CSc.

  Sdružení Pontes


0bčanské sdružení Pontes bylo založeno s cílem podporovat a rozvíjet eticky hodnotné výchovné a vzdělávací aktivity. Sdružení se podílí na vzniku nového kulturního, vzdělávacího a společenského centra v Praze - Vinoři, které by se mohlo a mělo stát zázemím i pro ostatní, obdobným způsobem působící neziskové organizace. Jeho ambiciózní program zahrnuje přes 20 oblastí působení, při kterých vychází ze svého základního cíle: šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti a bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské přesvědčení, národní nebo rasovou příslušnost a společenské postavení zejména v oblasti výchovné, vzdělávací, sociální, kulturní a kulturně-duchovní. Přes široký okruh aktivit, které díky rozsáhlé personální základně a velkému okruhu příznivců toto sdružení může realizovat, je i jeho pozornost soustředěna především k mládeži, jejíž zdravý vývoj pokládá za nejvýznamnější prioritu ve své činnosti.

Kontakt:

Občanské sdružení Pontes
Modletínská 2
101 00 Praha 101
IČO: 26594714
bank. účet VUB a.s., č.ú. 000107-1013222205 / 6700
tel.: 272 474985
email: os.pontes@volny.cz
předsedkyně sdružení: Mgr. Mária Langschová, místopředseda: Ing. Vít Valtr

  Sdružení Křižovatka a Jedlová


Obě občanská sdružení působí již přes 10 let v tzv. centrech stálého života mládeže: Křižovatka v Jizerských horách a Vesmír v Orlických horách. Mladí lidé mají v těchto centrech možnost zakusit a sami se podílet na životě vycházejícím z hodnot přátelství, solidarity a vzájemného sdílení.
Centra jsou otevřena celoročně, mládež přijíždí většinou spontánně, příspěvky na provoz jsou dobrovolné. Tím je umožněn pobyt také mladým lidem ze sociálně slabých rodin.
Tyto faktory napomáhají k vytváření prostředí, ve kterém se mladí cítí být ve svém domě. Pobyt, při němž je alespoň částečně možno zakusit život ovlivněný křesťanskou hodnotovou orientací, pomáhá mladým lidem nenásilnou formou k celkovému rozvoji jejich osobnosti. Mnozí potom předávají získanou zkušenost dalším vrstevníkům. Ročně se v centrech vystřídá okolo 6000 mladých lidí a dětí. Průměrný věk se pohybuje okolo osmnácti let. Mládež přijíždějí z celé ČR a také ze zahraničí.
V současné době jsou v čele center Mgr. Vladimír Novák ( Křižovatka ) a Mgr. Pavel Rousek (Vesmír). O organizaci a řád života v domě, zabezpečení technického a administrativního zázemí a koordinaci většiny akcí i programů, se starají týmy stálých spolupracovníků z řad mládeže. V centru pracují dlouhodobě a mladým návštěvníkům se věnují i o víkendech. Ti je vnímají jako své vrstevníky a snadněji od nich přejímají pozitivní hodnotovou orientaci.


Kontakt:

Křižovatka, o. s.
46848 Příchovice 38
IČO: 60253011
bank. účet ČS, č.ú. 0961523329 / 0800
tel.: 483 399218
email: dczm.krizovatka@cmail.cz
předseda sdružení: Mgr. Vladimír Novák

Sdružení Jedlová
Jedlová 266
517 91 Deštné v Orl. Horách
IČO: 46457828
bank účet ČS, č.ú. 1243325349 / 0800
tel.: 494 663140
email: dczm.vesmir@tiscali.cz
předseda sdružení: Mgr. Pavel Rousek
 

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24