Nadační listina Nadačního fondu Josefa Luxe


Nadační fond Josefa Luxe navazuje na jeho životní odkaz formulovaný jako výzva pro třetí tisíciletí: "Postavte se s odvahou lidskému egoismu, ať má jakoukoli formu." Josef Lux chápal egoismus jako kořen zla, který je zdrojem takřka všech závažných problémů světa. Jeho životním postojem byla stálá snaha o změnu daného stavu k lepšímu; nikdy se nespokojil s malými cíli. Nejdůležitější byl přitom pro něho hluboce lidský, otevřený a konkrétní vztah ke každému člověku, v němž vždy ctil jeho osobnost. Snažil se s respektem k odlišnosti lidí vytvářet prostor pro vzájemné pochopení a soulad mezi nimi. Nadační fond Josefa Luxe chce tyto rysy jeho odkazu dále pěstovat a rozvíjet.


Věra Luxová
trvalý pobyt Dvořisko 37, 565 01 Choceň

Josef Lux
trvalý pobyt Dvořisko 37, 565 01 Choceň

jako zřizovatelé nadačního fondu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 zákona č. 227/1998 Sb., o nadacích a nadačních fondech tuto zakládací smlouvu:

Čl. I
Název a sídlo nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Josefa Luxe (dále jen "nadační fond")
2. Sídlo nadačního fondu je Dvořisko 37, 565 01 Choceň.

Čl. II
Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je :
1. Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních, etických a kulturních hodnot
2. Osvěta a poskytování podpory aktivitám duchovní, psychologické a jiné pomoci těm, kteří onemocněli leukémií, a jejich blízkým.


Čl. III
Výše majetkového vkladu

1. Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří vklad zakladatelů, a to
Věra Luxová ve výši 200.000,- Kč
Josef Lux ve výši 50.000,- Kč.

2. Majetkové vklady spravuje do vzniku nadačního fondu Věra Luxová. Správce vkladu převede vklady zřizovatelů do vlastnictví nadačního fondu do 15 dnů po jeho vzniku.


Čl. IV
Správní rada

1.Správní rada má 5 členů.

2. Zřizovatelé jmenují tyto členy první správní rady:

Věra Luxová
trvalý pobyt Dvořisko 37, 565 01 Choceň

Josef Lux
trvalý pobyt Dvořisko 37, 565 01 Choceň

Mgr. Eva Rolečková
trvalý pobyt Lohniského 869/16, 152 00 Praha 5

PhDr. Miloslav Kotek
trvalý pobyt tř. kpt. Jaroše 1921/2A, Černá Pole, Brno

Ing. Jiří Kratochvíl
trvalý pobyt Ondřejov 61, okr. Praha-východ

3. Funkční období členů správní rady je pětileté, pro všechny členy se stanoví ve stejné délce s výjimkou členky správní rady Věry Luxové, která je do funkce jmenována doživotně. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady.

4. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.

5. Předsedkyní správní rady je Věra Luxová. Tuto funkci vykonává doživotně, pokud se jí sama nevzdá.

6. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.


7. Správní rada může odvolat člena správní rady pouze z důvodů stanovených zákonem.

8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

9. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.

 

10. Předseda správní rady může člena správní rady jmenovat místopředsedou.

 

11. Místopředseda zastupuje předsedu v celém rozsahu jeho kompetencí, pokud je tento nemůže sám osobně vykonávat.


12. Zřizovatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li zřizovatel o slovo, musí mu být uděleno.

13. Předseda a místopředseda správní rady nadačního fondu jednají jeho jménem, jsou oprávněni zastupovat ho v právních vztazích a činit jeho jménem právní úkony, a to každý z nich samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí předseda nebo místopředseda správní rady svůj podpis.


14. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:
a) schválení nadačních příspěvků,
b) plánu akcí nadačního fondu,
c) prodeji nemovitého majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitého majetku nadačního fondu na dobu delší než jeden rok,
d) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to jednou za pět let,
e) změně počtu členů správní rady na návrh předsedy správní rady,
f) zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny,
g) vytvoření pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadačního fondu,
h) vydání vnitřních řádů nadačního fondu.


Čl. V
Revizor

1. Revizorem nadačního fondu je JUDr. Miloslav Výborný, trvalý pobyt Heřmanův Městec, Barákova 716

2. Funkční období revizora je pětileté.

3. Revizor dohlíží na činnost nadačního fondu v rozsahu stanoveném zákonem.


Čl. VI
Náklady na správu nadačního fondu

Pravidlo pro omezení ročních nákladů nadačního fondu souvisejících se správou nadačního fondu bude stanoveno statutem nadačního fondu.


Čl. VII
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým bude možné příspěvek nadačního fondu poskytnout stanoví nadační fond ve svém statutu.

Čl. VIII
Výroční zpráva

1. Nadační fond vydává výroční zprávu každoročně do 30.6.

2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v kanceláři nadačního fondu v úředních hodinách.


(Oproti originálu nejsou u osob uvedena rodná čísla a není uveden čl. IX - závěrečná ustanovení)
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24