Vyhlášení Ceny Josefa Luxe pro rok 2018

  Vítězem již pátého ročníku Ceny Josefa Luxe se stal student politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Radek Dragoun s tématem Ústavní zvyklosti v České republice. Tuto cenu vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe jako soutěž o nejlepší badatelskou práci pro vysokoškolské studenty z oboru historie, politologie a sociologie na téma Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo v Americkém centru v Praze ve čtvrtek 25. října 2018 při zahájení 30. konference cyklu Člověk a média.

  Slavnostní vyhlášení zahájila předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová, která představila činnost a motivy fondu, který založila se synem Josefem a přiblížila přítomným při té příležitosti vznik Ceny Josefa Luxe.
„Jde nám o podchycení a povzbuzení práce mladých badatelů, kteří se rozhodli věnovat složitému období po sametové revoluci. Dobu, která je spojená s utvářením sociálních a ekonomických pravidel, která odráží vývoj a problémy stranického systému a vztah mezi občanskou společností a politikou.“

  Porota pod vedením paní profesorky Vladimíry Dvořákové hodnotila dvě přihlášené práce podle stanovených kritérií, jimiž byla společenská významnost a originalita tématu, kvalita zdrojů, struktura práce a její logičnost a účelnost, kvalita argumentace, kritické myšlení a v neposlední řadě také jazyková kultura.
Z výsledků hodnocení vyplynulo, že první místo a tedy Cenu Josefa Luxe 2018 získal Radek Dragoun za diplomovou práci Ústavní zvyklosti v České republice.

  Porota ve svém hodnocení zdůraznila výběr společensky důležitého tématu, které se významně dotýká nezbytného atributu demokratického systému – právního státu. Práce obsahuje odborný rozbor ústavních zvyklostí, které napomáhají zkvalitňování právní kultury u nás a právního vědomí. Též ocenila jasnou a kvalitní argumentaci a schopnost kriticky analyzovat jednotlivé argumenty.

  Cena Josefa Luxe je skleněná plastika akademického malíře Marka Trizuljaka Jakobův žebřík a je provázena finančním příspěvkem 50 000 Kč. Jakobův žebřík vyjadřuje spojení země s nebem a symbolicky nás vybízí k pohledu vzhůru, dopředu, aby náš život, naše činy neodrážely pouze momentální potřeby, ale měly přesah v dobrém slova smyslu do budoucnosti.

fotografie

vyhlášení Ceny

plakát


   Vyhodnocení programu Podpory EtV 2018 na základních a středních školách

  Slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách proběhlo v pátek 12. října 2018 v Senátu PČR v Praze v Zaháňském salonku. Akce byla pořádána pod záštitou senátora Petra Šilara a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové.

  Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných škol spolu s pedagogy pro etickou výchovu. Bylo oceněno všech 14 přihlášených škol a bylo uděleno 5 prvních míst, 6 druhých míst a 3 třetí místa.

  Na úvod účastníky přivítala Věra Luxová, předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe a ocenila přínos etické výchovy na školách.
Krátce připomenula osmičková výročí. „ Letos slavíme100 let od vyhlášení Československé republiky, ale i další výročí jsou významná a je důležité si je připomínat, jako rok 1938 – Mnichovská dohoda nebo spíše zrada, únor 1948 - tzv. vítězství pracujícího lidu, 1968 -okupace spřátelenými vojsky Varšavské smlouvy. Historii si neodmyslíme ta tady je. Zdá se však, že se k ní nevracíme a nepoučíme se z ní. Je třeba si historii připomínat, mluvit o ní, nezapomínat na události, které vedly k obětem ať už válečným nebo politickým. Žijeme ve zvláštní době. Máme tu rok 2018 a menšinovou vládu A. Babiše s podporou komunistů. Po revoluci 1989 jsme bojovali za jiný politický systém, než v jakém jsme skončili.“ Po té připomenula důležitou úlohu pedagogů při vzdělávání a utváření charakteru mladého člověka a jeho hodnotové orientace.
Marie Nováková, koordinátorka programu, seznámila účastníky s výsledky soutěže a vyjádřila, že není jednoduché rozhodnout o umístění škol. Proto u každé školy zdůvodnila své rozhodnutí a vypíchla i některé zajímavé postupy a aktivity školy v oblasti etické výchovy. Europoslankyně Michaela Šojdrová se ve svém vystoupení věnovala etické výchově v širším kontextu, v návaznosti na mediální dezinformace. Dotkla se migrační otázky a uměle vytvořeného strachu z přijetí syrských sirotků. Jako místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání iniciovala cenu Jana Ámose Komenského (Zlatý evropský Ámos) pro evropské učitele jako ocenění jejich práce. Při diskuzi navrhla, že by tato cena mohla být také např. i pro učitele etické výchovy.
Na závěr následovala neformální diskuze, ve které se vyučující navzájem informovali o svých zkušenostech s vlastní výukou etické výchovy.
Stále není jednoduché prosazování etické výchovy do škol, a to i přesto, že od roku 2010 se zařadila jako doplňující vzdělávací obor do Rámcově vzdělávacích programů pro základní a střední školy. Z každoročních setkání zástupců škol se ukazuje, že efekty této výchovy jsou okamžité. Mění se chování dětí, dochází i k pozitivnímu ovlivnění atmosféry na školách. Nelze si než přát, aby školy využily této možnosti a etickou výchovu zařadily do svých Rámcově vzdělávacích programů ve větší míře.

výsledky

fotografie


   Hudební podvečer Hemže 2018

    V neděli 7. října 2018 se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe. Se svým programem vystoupilo dechové kvarteto Gaudioso. Název Gaudioso znamená radostný a zcela vystihuje cíl – předání radosti ze společného hudebního zážitku. Ve zcela zaplněném kostele zazněly skladby A. Vivaldiho, W.A. Mozarta, G.Ph. Telemanna, M.Osokina, F. Karkase. Hráčky tohoto kvarteta ( Nikola Květinová – flétna, Marta Bílá – hoboj, Simona Vaňková – klarinet, Lucie Libichová – fagot) vytvořily velmi příjemnou atmosféru. Hrály radostně, s citem a temperamentem.

    Dechové kvarteto Gaudioso bylo založeno v roce 2018, ale jeho členky spolupracují již od studií na Pražské konzervatoři, kdy nacvičily řadu skladeb pro toto obsazení. Dechové kvarteto se pro svoji nástrojovou rozmanitost řadí k těm zvukově nejbarevnějším. To umožňuje i bohatost a žánrovou rozmanitost při výběru repertoáru. Členky kvarteta jsou všestranné hudebnice, které působí v nejlepších českých tělesech jako Orchestr Národního divadla, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nebo komorní orchestr Berg, věnují se pedagogické činnosti a dalším hudebním projektům.

    Benefiční koncert byl malým poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Poděkování patří i hráčkám, které svým koncertem připravily posluchačům hluboký hudební zážitek.

    Výtěžek benefičního koncertu činil 8 888 Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

fotografie

pozvánka


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24