Vyhodnocení programu Podpory EtV 2017 na základních a středních školách

  Slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách pro rok 2017 proběhlo v úterý 31. října 2017 v Praze, ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předání ocenění přihlášeným školám se konalo za účasti náměstka MŠMT Mgr. Jaroslava Fidrmuce a europoslankyně Ing. Michaely Šojdrové.

  Tento program každoročně vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe již od roku 2001. Od roku 2016 je koordinátorkou tohoto programu Ing. Mgr. Marie Nováková. Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných škol spolu s pedagogy pro etickou výchovu. Bylo oceněno všech 13 přihlášených škol.

  Prosazování etické výchovy do škol není jednoduché. Od roku 2010 se zařadila jako doplňující vzdělávací obor do Rámcově vzdělávacích programů pro základní a střední školy. Nabízí určitou pomoc při řešení závažných problémů dnešní doby a vzhledem k narůstající agresivitě dětí a mládeže i jakousi prevenci negativních jevů. Z každoročních setkání zástupců škol se ukazuje, že efekty této výchovy jsou okamžité. Kromě toho, že se mění chování dětí, dochází i k pozitivnímu ovlivnění atmosféry na školách. Je více radostná a žáci jsou k sobě vnímavější a pozornější. Jedna věc je možnost výuky, ale je také potřeba mít dostatek připravených pedagogů pro etickou výchovu. Tu by měl učit aprobovaný pedagog. Základem výuky etické výchovy je projekt prosociálního chování, který je založený na zážitkové metodě. Hlavní témata se dají shrnout do několika souborů.

1. Komunikace a mezilidské vztahy
2. Pozitivní sebepojetí a důstojnost lidské osoby
3. Pozitivní hodnocení druhého
4. Tvořivost-řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí
5. Komunikace citů
6. Empatie- vcítění se
7. Asertivita-zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání
8. Reálné a zobrazené vzory
9. Elementární prosociálnost-pomoc, dělení se, spolupráce, přátelství
10.Komplexní prosociálnost-sociální problémy, solidarita, kooperativnost.

  Nabízejí se však i další možná témata jako rodina, ve které žijeme, výchova k sexuálnímu zdraví a k rodinnému životu, etika a hodnotový systém, ochrana přírody a životního prostředí. Dobře vedená etická výchova má pozitivní vliv i na kvalitu vzdělávání v širším slova smyslu. Etická výchova nepředělá člověka, geneticky si všichni neseme určitou danost, ale ovlivní chování člověka a působí na jeho charakter. Nelze si než přát, aby školy využily této možnosti a etickou výchovu zařadily do svých rámcově vzdělávacích programů ve větší míře.Osobně bych si přála, aby se tato výuka rozšířila do všech škol a získala podporu učitelů, rodičů, ale i starostů – zřizovatelů škol.

Věra Luxová

výsledky

fotografie


   Hudební podvečer Hemže 2017

   V neděli 1. října 2017 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe
Se svým programem vystoupil soubor Musica Podberdensis. Ve zcela zaplněném kostele zazněly spirituály, Dvořákovy Biblické písně a Moravské dvojzpěvy, Meditace na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka a koncert zakončila skladba Vedro con mio diletto Antonia Vivaldiho. Obsazení souboru Alena Kopecká soprán, Veronika Kopecká alt, housle, Pavel Kopecký tenor, housle, Ondřej Kopecký bas, violoncello, Ondřej Palkovský viola. Jako host vystoupila klavíristka Jana Palkovská, která je v současnosti vedoucí Katedry hudební výchovy na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě. Po absolvování pražské HAMU působila jako koncertní klavíristka a sklízela mnohá ocenění za interpretaci.Pedagogické práci, především přípravě budoucích učitelů hudby, se věnuje již více než 30 let.

Musica Podberdensis

   Musica Podberdensis je komorní vokálně-instrumentální soubor, který se na hudební scéně objevil koncem roku 2008. Základem souboru jsou příbuzenské vztahy rodiny Kopeckých, které život zavedl do podbrdského regionu, odtud inspirace pro název (podle Mapy Čech Mořice Vogta z roku 1712, na níž je zakreslen „Circulus Podberdensis“ sahající od řeky Berounky přes brdské hřebeny až po tok Vltavy).
Vedle vystupování při různých příležitostech v tuzemsku i v zahraničí se zaměřuje především na přinášení klasické hudby do koncertních sálů a kostelů Podbrdska.

   Benefiční koncert byl malým poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Poděkování patří i hudebníkům, krásné rodiny Kopeckých, kteří svým koncertem připravili posluchačům hluboký hudební zážitek.

   Výtěžek benefičního koncertu činil 13 330 Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

fotografie

pozvánka


   Vyhlášení Ceny Josefa Luxe za rok 2017

   Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil Cenu Josefa Luxe 2017 jako soutěž o nejlepší badatelskou práci na téma Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy. Do této soutěže byla přihlášena jedna práce. Porota se proto rozhodla Cenu Josefa Luxe 2017 neudělit a přihlášenou práci postoupit do soutěže v roce 2018.

vyhlášení Ceny
plakát


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24