Vyhodnocení programu Podpory EtV 2016 na základních a středních školách

  Slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy proběhlo v úterý 1. listopadu 2016 v Poslanecké sněmovně PČR v Praze. Akce byla pořádána pod záštitou poslance Jiřího Miholy, místopředsedy školského výboru, a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové.

  Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných škol spolu s pedagogy pro etickou výchovu. Bylo oceněno všech 14 přihlášených škol a bylo uděleno 5 prvních míst, 5 druhých míst a 4 třetí místa.

  Na úvod účastníky přivítal p. Jiří Mihola a ocenil přínos etické výchovy na školách. Předsedkyně nadačního fondu krátce připomenula cíle nadačního fondu a spolu s novou koordinátorkou Programu podpory etické výchovy Marií Novákovou předala ocenění.

  Europoslankyně Michaela Šojdrová se ve svém vystoupení věnovala etické výchově v tématické zprávě ČŠI. Ta především sledovala, zda školy mají zavedenou etickou výchovu, jaká témata etické výchovy jsou zařazována a jaké výukové metody a formy jsou využívány, kolik žáků se výuky účastní a jaké jsou aprobace pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání v oblasti etické výchovy. Cílem tématické zprávy bylo zmapovat stav výuky témat etické výchovy a získat podněty pro její další rozvoj. Na základě výsledků doporučuje posilovat průřezové pojetí etické výchovy a posilovat prožitkové formy vzdělávání dětí s cílem osvojení a upevnění hodnotového systému.

  Prosazování etické výchovy do škol není jednoduché. Od roku 2010 se zařadila jako doplňující vzdělávací obor do Rámcově vzdělávacích programů pro základní a střední školy. Nabízí určitou pomoc při řešení závažných problémů dnešní doby a vzhledem k narůstající agresivitě dětí a mládeže i jakousi prevenci negativních jevů, jako je např. nárůst kriminality. Z každoročních setkání zástupců škol se ukazuje, že efekty této výchovy jsou okamžité. Mění se chování dětí, dochází i k pozitivnímu ovlivnění atmosféry na školách. Nelze si než přát, aby školy využily této možnosti a etickou výchovu zařadily do svých Rámcově vzdělávacích programů ve větší míře.

výsledky

fotografie


   Hudební podvečer Hemže 2016

  V neděli 9. října 2016 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně již tradiční benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe. Ve zcela zaplněném kostele se svým programem vystoupil Prague Cello Quartet v obsazení Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen a Ivan Vokáč. Zazněly skladby autorů Petr Iljič Čajkovskij, Antonín Dvořák, John Williams, Andrew Llyod Weber, Freddie Mercury a Ennio Morricone.

Prague Cello Quartet

  Čtveřice mladých umělců toho má společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. Každý z nich je profesionálním violoncellistou, absolventem pražské hudební akademie. Všichni za sebou mají také studium hudby v zahraničí a četné účasti na prestižních domácích i zahraničních soutěžích a festivalech.
Především však společně tvoří originální a v České republice zcela unikátní uskupení s názvem PRAGUE CELLO QUARTET. Toto kvarteto debutovalo na podzim roku 2006 v Praze v paláci Žofín. Postupně vytvořili repertoár skladeb, přičemž každý z hráčů do souboru přinesl své oblíbené melodie. I proto rozsah skladeb, které Prague Cello Quartet posluchačům nabízí, obsahuje díla skladatelských mistrů klasické hudby, jazzovou tvorbu, hity nejznámějších moderních světových skupin, ale i známé kousky filmové hudby – a to vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje.
Jedním z cílů, které si Prague Cello Quartet vytyčilo, je přivést ke kvalitní hudbě posluchače každého věku a srozumitelnou cestou jim ukázat, že i klasická hudba “se dá poslouchat”. Hybnou silou kvarteta je potřeba tvořit. Originálně, bezprostředně, s radostí a zároveň kvalitně, o čemž vypovídá i fakt, že kvarteto každý rok účinkuje na stále větším počtu koncertů jak u nás, tak i v zahraničí. Jejich fanoušci oceňují známé melodie v netradiční úpravě, bezprostřednost mladých umělců, chuť experimentovat a také smysl pro vtip a překvapení. Každého posluchače může potěšit lahodný souzvuk čtyř violoncell, jejichž rozsah je velmi blízký lidskému hlasu a pokrývá jak basovou škálu, tak i vysoké houslové polohy.

  Mladí hudebníci svým spontánním a svěžím vystoupením potěšili nejen posluchače krásné hudby, ale i děti violloncelového oddělení ZUŠ v Chocni, které se v hojném počtu koncertu zúčastnily. Benefiční koncert byl malým poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty.

  Výtěžek benefičního koncertu činil 16 120,- Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

fotografie

pozvánka


   Cena Nadačního fondu Josefa Luxe za rok 2015 ANO, ANO, NE, NE

  Správní rada Nadačního fondu Josefa Luxe udělila již počtvrté Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe. Tato cena je udělována za eticky významný mediální počin v ČR a za rok 2015 ji obdrželi autoři výzvy "Vědci proti strachu a lhostejnosti " Mgr. Lukáš Novák, Mgr. Anna Vanclová a Mgr. Martin Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výzva byla zveřejněna 17.8.2015 a podepsalo ji na tři tis. vědců a osm tis. zástupců veřejnosti. Text výzvy www.vyzvavedcu.cz

Zdůvodnění:

  Výzva, která vznikla z iniciativy pražských vysokoškolských studentů, je reakcí na šířící se projevy strachu z jiných náboženství a kultur v souvislosti s tématem imigrace. Nesnaží se problematiku zjednodušit ani vystupovat s nabídkami konkrétních kroků.
  Jejím cílem je apel na média a politiky, aby ve snaze o sledovanost či popularitu neposkytovali prostor lidské nesnášenlivosti a aktivně se postavili proti šíření paniky a nenávisti, která je živnou půdou pro šíření extremistických hnutí.
  Nadační fond Josefa Luxe byl založen k podpoře hodnot jako snášenlivost, tolerance a pozitivní komunikace mezi lidmi. V účelu založení fondu je přímo uvedeno:
  „Jde nám o posilování vědomí základní rovnosti všech lidí bez ohledu na jejich rasovou a náboženskou či jinou příslušnost…Budeme proto podporovat programy rozvíjející dialog mezi různými náboženstvími a kulturami a jejich poznávání v různých prostředích.“ Uvedenou petici chápe Správní rada Nadačního fondu jako snahu o naplňování týchž hodnot.
  Dalším z cílů fondu, k jejichž naplňování je vyhlašována i nyní udělovaná cena, je etika šíření informací. V cílech fondu se praví: „V době globalizace může nesprávná informace vědomě či nevědomě vyslaná do informační sítě způsobit velké škody materiálního i duchovního charakteru. Proto se zaměříme na programy výchovy k odpovědnosti při šíření informací.“
  S tím zcela koresponduje text výzvy: „Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.“
  Správní rada Nadačního fondu i vzhledem k tomu, že výzva nalezla ohlas u cca 3 tisíc vědců a 8 tisíc zástupců veřejnosti, ji považuje za mediální čin roku 2015 a uděluje jí za tento rok cenu Nadačního fondu Josefa Luxe.

Cena byla předána ve čtvrtek 26. května 2016 v pražském Americkém centru v rámci 28. konference Člověk a média. Cenu za eticky významný mediální počin v ČR uděluje Správní rada Nadačního fondu Josefa Luxe každým druhým rokem. Toto ocenění může získat jednotlivec, organizace či kolektiv za pořad, článek, projev nebo i výrok. Při oceňování budou preferovány především hodnotné mediální počiny veřejných představitelů - osobností.

Správní rada cenu uděluje na základě těchto kritérií:

pravdivost (analýz i reflexí cílených na příčiny jevů, solidnost interpretace faktů)
věcnost (argumenty místo manipulace)
nestrannost (neideologičnost)
odvážnost (ve směřování k podstatě, neužívání klišé a blábolů)
závažnost a aktuálnost tématu (politický rozměr)
přítomnost etických konsekvencí
dosah (schopnost oslovení dostatečně široké skupiny)
celkový etický přínos (jako souhrn uplatnění předcházejících bodů)

Cena se skládá z písemného ocenění obsahujícího zdůvodnění a umělecké grafiky akademického malíře Petra Štěpána.
  Poprvé byla udělena za rok 2009 kolektivu aktuální publicistiky zpravodajství České televize pod vedením Čestmíra Fraňka za cyklus pořadů s názvem Historie.cs. Za rok 2011 byla Cena udělena Tomáši Němečkovi a Václavu Drchalovi za vedení přílohy Lidových novin Právo a Justice, která začala vycházet v lednu 2011. Za rok 2013 byla udělena Pavlíně Kvapilové za článek „ Komu se nelíbí, když lidé přemýšlejí ?“Cena je vždy udělována v dubnu roku následujícím po hodnoceném období.


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24