Vyhodnocení programu Podpory EtV 2015 na základních a středních školách

Ocenění, které letos Nadační fond Josefa Luxe předával již patnáctým rokem, tentokrát proběhlo ve středu 18. 11. 2015 v krásných a reprezentativních prostorách Velkého zrcadlového sálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Účastníky osobně přivítal a povzbudil náměstek pro regionální školství a vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc, sám bývalý ředitel Cyrilometodějského Gymnázia v Prostějově, které se dlouhodobě umísťuje na prvních místech soutěže v EtV.

Spolu s předsedkyní nadačního fondu Věrou Luxovou a koordinátorem programu podpory EtV Mgr. Janem Šimáčkem potom předali ocenění zástupcům 12. škol z celé ČR. Především díky podpoře svých největších sponzorů: AB-EFEKT s.r.o. Praha, ABQ AGENCY s.r.o. Praha, Zvánovec a.s. České Budějovice a trvalé podpoře paní europoslankyně M.Šojdrové , mohlo být uděleno 5 prvních, 4 druhá a 3 třetí místa, a ještě k tomu všem školám o 5 tis. Kč navýšena i s nimi spojená odměna.

V následném semináři se tentokrát více představily dvě školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 a v soutěži prvně se účastnící - Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150.

Atmosféra celé slavnostní akce byla podle vyjádření mnohých zúčastněných jako vždy velmi neformální a přátelská. Dalo by se říci, že taková, jakou bychom jistě rádi všichni viděli i v mezinárodních vztazích, trpících v současnosti nebezpečnými válkami a terorizmem. Že výchova mladé generace k tomuto musí přispívat, je jistě jedním ze silných motivů škol, které se poctivě věnují EtV a dalším formám osobnostního rozvoje svých žáků.

výsledky

fotografie


   Vyhlášení Ceny Josefa Luxe za rok 2015

Vítězem již čtvrtého ročníku Ceny Josefa Luxe, kterou letos vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe, se stal student sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Matěj Hon s tématem „Vymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskursu z let 1989 - 2014“. Vyhodnocení soutěžních prací mapujících transformaci české společnosti po roce 1989 a slavnostní předání cen se konalo v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1 ve čtvrtek 5. 11. 2015 při zahájení 27. konference cyklu Člověk a média.

Slavnostní vyhlášení zahájila předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová, vdova po významném politikovi let devadesátých. Představila činnost a motivy fondu, který založila spolu se synem Josefem a vznik Ceny Josefa Luxe.

„Cena Josefa Luxe byla vyhlášena poprvé pro rok 2009 jako soutěž originálních badatelských odborných prací z oborů historie, politologie nebo sociologie pro vysokoškolské studenty a doktorandy na téma Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Šlo nám o podchycení a povzbuzení práce mladých badatelů, kteří se rozhodli věnovat pozornost složitému přechodu k demokracii a s ním spojenému utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kritérií, formování občanské společnosti a vztahu mezi občanskou sférou a politikou a všemu, co s těmito procesy souvisí.”

Cena je udělována každým druhým rokem, letos byla tedy předávána počtvrté. Porota pod vedením paní profesorky Vladimíry Dvořákové hodnotila čtyři přihlášené práce podle stanovených kritérií, jimiž byla společenská důležitost a originalita tématu, kvalita zdrojů, struktura práce a její logičnost a účelnost, kvalita argumentace, kritické myšlení a v neposlední řadě také jazyková kultura.

Z výsledků hodnocení vyplynulo, že 1. místo a tedy i cenu Josefa Luxe za rok 2015 získal Matěj Hon z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za diplomovou práci Vymezení rasismu jako veřejně politického problému ve vládních dokumentech.

Porota ve svém hodnocení zdůraznila výběr přínosného a společensky důležitého tématu, jeho dobře zvládnuté vymezení, seriózní zpracování jeho kvalitní teoretické zakotvení a metodologické zpracování. K výtkám patřilo určité přehlédnutí českých kořenů problematiky a možné hlubší uchopení a propracování do hloubky, ale to jsem připomínky, které si autor jistě zváží a může si z nich vzít případnou inspiraci k další práci.

Nadační fond Josefa Luxe je nezisková organizace založená roku 2001 manželkou bývalého politika Josefa Luxe, paní Věrou Luxovou, a synem Josefem. Cílem této organizace je podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních, etických a kulturních hodnot. Cena Josefa Luxe se dle předsedkyně fondu Věry Luxové bude udělovat i v následujících letech a to pravidelně každý druhý rok.

Josef Lux, významný český politik 20. století, byl dlouholetým předsedou KDU-ČSL, v devadesátých letech minulého století vicepremiérem a ministrem zemědělství. V září roku 1998 mu byla diagnostikována leukemie a poté se vzdal všech politických funkcí. Dne 21. listopadu 1999 těžké nemoci podlehl. Roku 2000 mu byl, in memoriam, propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy.

fotografie


   Hudební podvečer Hemže 2015

Hudební podvečer Hemže 2013

V neděli 4. října 2015 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně již tradiční benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe.

Na začátku koncertu Věra Luxová přivítala místopředsedu vlády a ministra pro vědu, výzkum a inovace, pana Pavla Bělobrádka s manželkou, senátora Petra Šilara, vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka s manželkou a starostu Chocně pana Ladislava Valtra s manželkou. Na úvod promluvil kardinál Miloslav Vlk , který připomněl Josefa Luxe jako politika, který naplňoval svými postoji smysl politiky jako služby.

Se svým programem vystoupilo Štěpánovo kvarteto, Ludmila 1.housle, Václava viola, Marie violoncello, Štěpán kontrabas, sourozenci z jedné rodiny, které doplnil Vojtěch Kábrt 2.housle. Zazněla chronologicky řazená hudba, baroko, klasicismus, romantismus a moderna. Zpestřením byly dvě Dvořákovy Biblické písně – Hospodin je můj pastýř a Zpívejte Hospodinu píseň novou v podání Václavy Štěpánové. Mladí hudebníci svým spontánním a svěžím vystoupením potěšili všechny přátele krásné, zejména staré hudby. Benefiční koncert byl malým poděkování sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Děkuji všem, kdo přispěli finančně a věřím, že se v příštím roce opět na Hemžích sejdeme.

Výtěžek benefičního koncertu činil 12 534,-Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

Věra Luxová


fotografie

pozvánka

     4.10.2015     

   Vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Luxe pro rok 2015

Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil již čtvrtý ročník Ceny Josefa Luxe, která je udělována s dvouletou periodicitou. Je určena pro vysokoškolské studenty a doktorandy, kteří mají odevzdat do 30. června 2015 originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie na dané téma:

Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

Do soutěže je možno přihlásit práce zaměřené na složitost přechodu k demokracii vzhledem k utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kritérií. Dále na vytváření pluralitního stranického systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří základních proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokratického a křesťansko-demokratického, jež se staly ideovou oporou obnovené demokracie v českých poměrech.

V neposlední řadě vhodným tématem bude rozvoj občanské společnosti ve všech jejích dimenzích a vztah mezi občanskou sférou a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran a komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace politických teorií v praxi. Zaměřit se lze i na specifické společenské a politické fenomény, jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické instituce. K tématu patří i mediální reflexe politických záměrů a kroků a její etický rozměr. Role P.R. v politice ČR po roce 1989 a proces formování společenského vědomí.

Kdo již získal Cenu Josefa Luxe?
První Cena Josefa Luxe v roce 2009 byla udělena Vladimíru Hanáčkovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za bakalářskou práci Komparace českých pravicových stran: ODA a KDS na počátku 90. let (hledání prostoru uvedených stran). O dva roky později Cenu získala Klára Žídková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se svou bakalářskou prací Pohraničí domov můj? – Soubor publicistických textů o proměnách a problémech pohraniční krajiny na Sovinecku. Vítězem již třetího ročníku Ceny Josefa Luxe se stala studentka sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petra A. Beránková s tématem Strážci veřejného zájmu: Rámcové vymezení konceptu watchdog v kontextu sociálně-vědního diskursu a v aktérské perspektivě jeho představitelů.

Jak se do soutěže přihlásit?
Vytištěnou práci z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40 - 70 normostran na dané téma je třeba zaslat do 30. 6. 2015 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsaným prohlášením o jejím původu na adresu níže. Elektronicky práci, přihlášku a prohlášení zašlete na irena.sargankova[at]focolare.cz. Na stejnou adresu můžete směřovat i případné dotazy a žádosti o doplnění informací.

Irena Sargánková (NFJL)
Uherská 633
190 17 Praha 9

Kdo rozhodne o vítězi?
Badatelské práce splňující zadaná kritéria budou hodnotit tito porotci:
Předsedkyně poroty: Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE)
Členové poroty: Eva Rolečková (SR NFJL), Jiřina Šiklová (FF UK), Pavel Fischer (bývalý velvyslanec ve Francii), Jiří Mihola (PSP ČR), Michal Pehr (MÚ AV ČR), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR)

Cena Josefa Luxe bude provázena příspěvkem pro vítěze ve výši 50 000 Kč.

(Správní rada NFJL si vyhrazuje možnost, že v případě absence skutečně kvalitní práce nebude Cena Josefa Luxe udělena)


Kdy proběhne vyhlášení výsledků?
Účastníci budou elektronicky informování do 1. října 2015. Udělení Ceny Josefa Luxe 2015, za přítomnosti předsedkyně poroty paní Vladimíry Dvořákové a předsedkyně Správní rady NFJL paní Věry Luxové, proběhne 15. října 2015 v rámci konference Člověk a média v Americkém centru v Praze.

Cenu Josefa Luxe můžete také sledovat na facebooku. Pokud náš projekt shledáte zajímavým a přínosným, budeme rádi, když se soutěže sami zúčastníte nebo na ni upozorníte své přátele či známé a zprostředkujete jim tak možnost komunikace s námi.

S pozdravem

Věra Luxová  
Předsedkyně Správní rady NFJL  

Facebook


Cena_Josefa_Luxe_2015.pdf
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24