Vyhodnocení programu Podpory EtV 2014 na základních a středních školách

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 se v důstojném a krásném prostředí Zaháňského salónku Valdštejnského paláce, sídle Senátu PČR ČR, konalo slavnostní vyhlášení a předání ocenění školám, které uspěly v soutěži Programu podpory etické výchovy pořádané Nadačním fondem Josefa Luxe.

Ocenění se předávalo již po čtrnácté v řadě. První, druhá i třetí místa získaly spolu s nadačním příspěvkem 20, 15 a 10 tis. Kč vždy čtyři školy. Nadační fond Josefa Luxe tak letos rozdělil mezi 12 vítězných škol ocenění ve výši 180 000 Kč a jeho celková podpora školám věnujícím se etické výchově přesáhla v posledních letech již částku 2 mil. Kč.

Hostitelem Nadačního fondu Josefa Luxe a oceněných škol byl senátor Petr Šilar, který všechny srdečně přivítal a vyjádřil podporu jejich práci. Slavnostního setkání i následujícího malého semináře se kromě zástupců nadačního fondu, předsedkyně Věry Luxové a koordinátora programu podpory etické výchovy Jana Šimáčka, zúčastnila také nynější poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. Ta dlouhodobě usiluje o větší prosazení etické výchovy do našich škol. Paní poslankyně se s přítomnými rozdělila o některé cenné zkušenosti a sdělila jim své rozhodnutí nadále se věnovat podpoře a rozvoji etické výchovy. Bude proto nadále úžeji spolupracovat s Nadačním fondem Josefa Luxe, který letos začala již i osobně podporovat pravidelnými finančními dary. Ty umožní fondu potřebnou „valorizaci“ výše udělovaných finančních ocenění a zřejmě i další rozvoj programu.

Závěrem by snad bylo ještě dobré dodat, že atmosféra celé slavnostní akce byla podle vyjádření mnohých zúčastněných mimořádně pohodová, otevřená a přátelská. Někteří konstatovali, že zážitek vzájemné vstřícnosti a sounáležitosti měl až komunitní charakter. Pro pedagogy zabývající se etickou výchovou tady takový, který se snaží navodit i ve svých školách.

výsledky

fotografie


   Hudební podvečer Hemže 2014

Hudební podvečer Hemže 2013

V neděli 5. října 2014 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně již tradiční benefiční koncert.

Na začátku koncertu Věra Luxová přivítala místopředsedu vlády a ministra pro vědu, výzkum a inovace, pana Pavla Bělobrádka a připomenula některé myšlenky Josefa Luxe, přednesené na sjezdu KDU – ČSL v roce 1999 v Českých Budějovicích.

„Musíme si klást otázky, jak odpovědět na problémy válek, násilí, na problémy hladu, ekologických výzev, na problémy velmi rychlého vývoje biotechnologií, klonování. Kde až je hranice těchto cest? Musíme odpovědět na problémy nutnosti umět se orientovat v záplavě informací atd. Dle mého názoru za všemi těmito věcmi stojí lidský egoismus. Ten je kořenem všeho zla ve světě, které, zdá se v nejrafinovanějších podobách roste. Mám za to, že výzvou pro politiky příštího tisíciletí je vzít odvahu a postavit se lidskému egoismu, ať má jakoukoliv formu.“

Se svým programem vystoupil varhaník Jan Fajfr, rodák z Chocně, který je od roku 2012 varhaníkem v kostele Božského Srdce Páně v Hradci Králové a je sbormistrem smíšeného sboru Jitro taktéž v Hradci Králové. Vybrané části programu pěvecky doplnila Eliška Hájková, posluchačka čtvrtého ročníku Pardubické konzervatoře.

Při nedělním podvečeru tak v zaplněném barokním kostele na Hemžích zazněly skladby J. Zacha, J. S. Bacha, B. Galupi, G. F. Handela, J. Stanley, Biblické písně A. Dvořáka, Koncert h moll od J.G. Waltera a Fantazie g moll od J. K. Kuchaře. Program osvěžila také Improvisace od Jana Fajfra na českou duchovní píseň.

Ráda bych proto i touto cestou poděkovala mladým umělcům varhaníku Janu Fajfrovi a zpěvačce Elišce Hájkové za krásný umělecký zážitek. Benefiční koncert byl poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Po koncertu následovalo malé pohoštění a přátelské posezení v místní kulturním domě.

Výtěžek benefičního koncertu činil 11 181,-Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

fotografie

pozvánka

     5.10.2014     

   Předání ceny Nadačního fondu Josefa Luxe "ANO,ANO,NE,NE"

Správní rada Nadačního fondu Josefa Luxe uděluje

Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe „ANO, ANO, NE, NE“ za rok 2013

Pavlíně Kvapilové

za článek

Změny v médiích: Komu se nelíbí, když lidé přemýšlejí?


Zdůvodnění:

Článek je příkladem kvalitního kritického myšlení. Autorka zcela otevřeně a důsledně analyzuje vysoce aktuální znepokojivé trendy v oblasti médií. Nebojí se v koncentrované formě zmínit podstatné souvislosti, příčiny i rizika z nich vyplývající: oligarchizaci, duchovní vykořenění, rozpad občanské společnosti. Odvážně pojmenovává skutečné problémy i jejich možné důsledky ohrožující v prvé řadě svobodu jako jednu z konstitutivních hodnot naší civilizace. Nezůstává však pouze u analýzy. Naznačuje také možné způsoby, jak reagovat:

„Měli bychom vytvořit půdu pro obrodnou diskusi o hodnotách, vrátit se ke kořenům, pokládat si řadu základních otázek, modelovat vzory, které mohou jít příkladem. Neměli bychom se nechat jen umlátit silou peněz a vysmívat se čemukoli, co má přesah, co přináší do života jiný rozměr. Jen tak můžeme žít plnohodnotnější život, po kterém řada lidí touží, ale nemá pod vlivem společenské mašinérie sílu se vzepřít nebo hledat cestu, která by je k němu dovedla.“

Nadační fond Josefa Luxe uděluje toto ocenění i s přihlédnutím k dalším hodnotným mediálním aktivitám Pavlíny Kvapilové, zejména za její podíl na pořadu ČT Hyde park a úsilí o otevření širší diskuse ke způsobu zajišťování kvality veřejné služby médií.

Cena byla předána ve čtvrtek 10. dubna 2014 v pražském Americkém centru. Cena byla předána v rámci 24. konference Člověk a média. Cenu za eticky významný mediální počin v ČR uděluje Správní rada Nadačního fondu Josefa Luxe každým druhým rokem. Toto ocenění může získat jednotlivec, organizace či kolektiv za pořad, článek, projev nebo i výrok. Při oceňování byli preferovány především hodnotné mediální počiny veřejných představitelů - osobností.

Správní rada cenu uděluje na základě těchto kritérií:

pravdivost (analýz i reflexí cílených na příčiny jevů, solidnost interpretace faktů)
věcnost (argumenty místo manipulace)
nestrannost (neideologičnost)
odvážnost (ve směřování k podstatě, neužívání klišé a blábolů)
závažnost a aktuálnost tématu (politický rozměr)
přítomnost etických konsekvencí
dosah (schopnost oslovení dostatečně široké skupiny)
celkový etický přínos (jako souhrn uplatnění předcházejících bodů)


Cena se skládá z písemného ocenění obsahujícího zdůvodnění a umělecké grafiky akademického malíře Petra Štěpána.
Poprvé byla udělena za rok 2009 kolektivu aktuální publicistiky zpravodajství České televize pod vedením Čestmíra Fraňka za cyklus pořadů s názvem Historie.cs. Za rok 2011 byla Cena udělena Tomáši Němečkovi a Václavu Drchalovi za vedení přílohy Lidových novin Právo a Justice, která začala vycházet v lednu 2011. Cena je vždy udělována v dubnu roku následujícím po hodnoceném období.Článek Pavlíny Kvapilové: Změny v médiích: Komu se nelíbí, když lidé přemýšlejí?


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24