Vyhodnocení programu Podpory EtV 2013 na základních a středních školách

Po několika letech se slavnostní vyhodnocení a předávání cen v rámci soutěže Programu podpory EtV NFJL konalo 13. 11. 2013 v Pardubicích. Zástupce zúčastněných základních a středních škol přivítal v prostorách krajského úřadu náměstek hejtmana Pardubického kraje ing. Roman Línek, který se ujal role pozorného hostitele a spolu s předsedkyní fondu Věrou Luxovou také předával školám příslušná ocenění.

Do soutěže se tentokrát přihlásilo 18 škol z celé ČR, 17 jich potom zcela zaslouženě získalo ocenění. Zvláště školy na druhých a prvních místech lze označit, a to v nejlepším slova smyslu, za skutečně výjimečné. Je možné konstatovat, že úroveň výuky EtV má, alespoň z pohledu výsledků Programu podpory EtV NFJL, vzrůstající úroveň a zvláště vítězné školy se v mnoha ohledech takřka přibližují možnému optimu v implementaci EtV.

To byl také asi převažující pocit všech, kteří se zúčastnili malého semináře navazujícího na slavnostní vyhlášení výsledků. V jeho rámci tři vítězné školy představily svou motivaci a mnohdy i skutečně zcela inovativní praxi. Všem úspěšným školám tedy patří, kromě našeho ocenění, velké uznání a poděkování za jejich úsilí o pozitivní rozvoj charakteru svých žáků.

Ocenění získaly:

1. místo

Základní škola a Mateřská škola Povrly, příspěvková organizace
5. května 233
403 32 Povrly

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
park Petra Bezruče 697
698 01 Veselí nad Moravou

Základní škola Náchod - Plhov
Příkopy 1186
547 01 Náchod

2. místo

Masarykova základní škola Zásada
Zásada 264
468 25 Zásada

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Václavské náměstí 1
561 51 Letohrad

Dětský domov se školou a základní škola
Tyršova 7
517 41 Kostelec nad Orlicí

Základní škola Mozaika, o.p.s.
U Stadionu 1166
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
Na Mušce 1110
534 01 Holice

3. místo

Základní škola a Mateřská škola
Spojovací 66
503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Kumburská 740
509 01 Nová Paka

Základní škola Hradební
Kostelní náměstí 244
550 01 Broumov

Základní škola svaté Voršily v Olomouci
Aksamitova 6
772 00 Olomouc

Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1
586 01 Jihlava

Základní škola Podharť
Máchova 884
544 01 Dvůr Králové n. L.

Základní škola Turnov
28. října 18
511 01 Turnov

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Školní 606
687 62 Dolní Němčí

fotografie


   Vyhlášení Ceny Josefa Luxe za rok 2013

Vítězem již třetího ročníku Ceny Josefa Luxe, kterou letos vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe, se stala studentka sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Petra A. Beránková s tématem „Strážci veřejného zájmu: Rámcové vymezení konceptu watchdog v kontextu sociálně-vědního diskursu a v aktérské perspektivě jeho představitelů“. Vyhodnocení soutěžních prací mapujících transformaci české společnosti po roce 1989 a slavnostní předání cen se konalo v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1 ve čtvrtek 17. 10. 2013 při zahájení konference cyklu Člověk a média.

Slavnostní vyhlášení zahájila předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová, vdova po významném politikovi let devadesátých. Představila činnost a motivy fondu, který založila spolu se synem Josefem. Do soutěže se v tomto roce přihlásilo deset studentů a absolventů.

V případě předložené práce se jedná o velice zajímavé téma tzv. watchdogových organizací (tedy veřejně prospěšných nevládních organizací zaměřených na kontrolu veřejné sféry a hájení a prosazování veřejného, obecného zájmu ve vztahu k demokratickým principům, fungujícím ve společnosti), které se navíc vztahuje k aktuálním procesům, jež se v současnosti odehrávají v celosvětovém měřítku (typickým příkladem z poslední doby, kde se vliv takových organizací projevil, představují protesty v Turecku letos v červnu či sociální hnutí „Occupy“). Téma je navíc autorkou velmi dobře zpracováno na základě širokého spektra literatury i (zejména) orálních pramenů v rámci rozhovorů s představiteli „watchdogových“ organizací u nás. Tématika práce úzce souvisí s otázkami svobody tisku, svobody artikulace politických názorů i s otázkou a potřebou angažovanosti občanské společnosti. Podle mého soudu tato tématika souzní se záměry udělované ceny.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.  

Vítězná práce se zabývala úlohou strážců veřejného zájmu, tedy rámcovým vymezováním konceptu tzv. watchdog organizací, jejichž narůstající počet a vliv svědčí o vytváření samostatného sociálního hnutí. Je to autorčina diplomová práce v upravené verzi. Porota ocenila především originalitu tématu i kvalitu zpracování. Autorka získala s cenou finanční prémii 50 000 korun a skleněnou plastiku. „Tu vyrobil Marek Trizuljak a má znázorňovat odpoutání od věcí pozemských a zároveň žebřík k tomu lepšímu v nás,“ vysvětlila Věra Luxová.

Nadační fond Josefa Luxe je nezisková organizace založená roku 2001 manželkou bývalého politika Josefa Luxe, paní Věrou Luxovou, a synem Josefem. Cílem této organizace je podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních, etických a kulturních hodnot. Více na www.fondlux.cz. Cena Josefa Luxe se dle předsedkyně fondu Věry Luxové bude udělovat i v následujících letech a to pravidelně každý druhý rok.

Josef Lux, významný český politik 20. století, byl dlouholetým předsedou KDU-ČSL, v devadesátých letech minulého století vicepremiérem a ministrem zemědělství. V září roku 1998 mu byla diagnostikována leukemie a poté se vzdal všech politických funkcí. Dne 21. listopadu 1999 těžké nemoci podlehl. Roku 2000 mu byl, in memoriam, propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy.

fotografie


   Hudební podvečer Hemže 2013

Hudební podvečer Hemže 2013

V neděli 13. října 2013 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně již tradiční benefiční koncert.

Se svým programem vystoupil flétnový kvartet Flautus vocis v obsazení Nikola Květoňová flétna pikola, Anna Nešverová flétna, Anežka Beščecová flétna, altová flétna a Petr Grau flétna, altová flétna a basová flétna.
Flétnový kvartet Flautus vocis vznikl na základě nápadu jeho člena Petra Graua před pěti lety. Soubor vystupuje při nejrůznějších příležitostech jako slavnosti měst, benefiční koncerty, reprezentační akce apod. Flétnový kvartet jako jediný v České republice využívá celou dostupnou řadu příčných fléten, jejichž zvuk se nejlépe vyjímá právě v kostelních prostorách. To se potvrdilo také v zaplněném barokním kostele, kde zazněly skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, A.Vivaldiho a G.F.Handela. Lahůdkou byla úvodní část Vltavy B.Smetany, která nás přenesla k jejímu prameni v Šumavských lesích.
Ráda bych proto i touto cestou poděkovala mladým umělcům z kvarteta Flautus vocis za hluboký umělecký zážitek. Benefiční koncert byl malým poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Po koncertu následovalo malé pohoštění a přátelské posezení. Vytvořila se příjemná rodinná atmosféra a pan Petr Grau předvedl hru na basovou flétnu, která není běžným nástrojem a mnozí hudbymilovní hosté ji viděli a možná i slyšeli poprvé.

Výtěžek benefičního koncertu činil 9 725,-Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

fotografie

     13.10.2013     

   Vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Luxe pro rok 2013

Vážení přátelé,
Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil v roce 2009 poprvé soutěž o Cenu Josefa Luxe. Její periodicita je dvouletá, druhý ročník proto proběhl v roce 2011 a další připadne na letošní rok 2013. Budeme Vám vděčni, rozhodnete-li se seznámit co nejširší okruh studentů a doktorandů, pro něž je soutěž vyhlašována, se záměry a s podmínkami tohoto projektu, který – jak se domníváme – může přispět nejen k jejich studijnímu rozvoji, ale také k obohacení výzkumné práce v oblasti historie, politologie a sociologie.

Dovolte tedy pár základních informací:

Kdo jsme
Nadační fond Josefa Luxe vznikl v roce 2001. Základním popudem pro jeho založení bylo úsilí o podporu snah, které Josefa Luxe do aktivní politiky přivedly a které v ní toužil přinášet do praxe, tedy uplatňovat hodnoty jako slušnost, tolerance, pravdivost a porozumění; pomáhat skupinám a jednotlivcům otevírat se, vycházet z úzkého kruhu vlastního světa a probouzet zájem o věci veřejné; podporovat úsilí o prosazování pozitivních hodnot v politice, které by šly napříč politickým spektrem a přispívaly k postupné kultivaci naší politické scény.
Bližší informace o NFJL je možno získat na www.fondlux.cz, včetně informací o složení jeho orgánů a o členech čestného výboru, který zaštiťují přední osobnosti z různých politických i nepolitických uskupení. Na těchto stránkách bude také v průběhu ledna 2013 vyvěšeno složení odborné poroty, která bude v tomto ročníku soutěže práce hodnotit.

Cena Josefa Luxe 2013
Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30.6.2013 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže.
Práci je nutno odevzdat i v elektronické podobě.
Do soutěže není možno přihlásit dvakrát tutéž práci.

Téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

Do soutěže je možno přihlásit práce zaměřené na složitost přechodu k demokracii vzhledem k utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kriterií. Dále na vytváření pluralitního stranického systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří základních proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokratického a křesťansko demokratického, jež se staly ideovou oporou obnovené demokracie v českých poměrech.

V neposlední řadě vhodným tématem bude rozvoj občanské společnosti ve všech jejích dimenzích a vztah mezi občanskou sférou a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran a komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace politických teorií v praxi. Zaměřit se lze i na specifické společenské a politické fenomény, jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické instituce. K tématu patří i mediální reflexe politických záměrů a kroků a její etický rozměr. Role P.R. v politice ČR po roce 1989 a proces formování společenského vědomí.

Cena Josefa Luxe bude provázena příspěvkem pro vítěze ve výši 50 000 Kč.

(Správní rada NFJL si vyhrazuje možnost, že v případě absence skutečně kvalitní práce nebude Cena Josefa Luxe udělena).

Porota

Odevzdané práce budou hodnotit tito porotci:

Předseda poroty:
Jan Sokol (FHS UK)

Členové:
Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE), Michal Pehr (MÚ AV ČR), Eva Rolečková (SR NFJL), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR), Oldřich Tůma (ředitel ÚSD AV ČR)

Práce splňující uvedená kriteria je třeba poslat do 30. 6. 2013 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsané prohlášení, že se jedná o původní odbornou práci. Přihlášku je třeba poslat na adresu:

Irena Sargánková
Uherská 630
190 17 Praha 9

nebo

Eva Rolečková
Lohniského 869/16
152 00 Praha 5

Znění práce v elektronické podobě, dále také dotazy a žádosti o doplnění informací je možno zasílat na tyto e-mailové adresy (posílejte prosím na obě uvedené adresy):

Irena.sargankova@focolare.cz

rolecci@volny.cz

Cenu Josefa Luxe můžete také sledovat na facebooku. Pokud náš projekt shledáte zajímavým a přínosným, budeme rádi, když se soutěže sami zúčastníte nebo na ni upozorníte své přátele či známé a zprostředkujete jim tak možnost komunikace s námi.

S pozdravem

Věra Luxová  
Předsedkyně Správní rady NFJL  

Facebook


NFJL_Cena_JL_2013.doc

           


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24