Hudební podvečer Hemže 2012

Hudební podvečer Hemže 2012

   V neděli 7.října 2012 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční benefiční koncert.

  Se svým programem vystoupilo Doležalovo kvarteto v obsazení Václav Dvořák a Ondřej Pustějovský housle, Martin Stupka viola a Jan Zvěřina violoncello. Zazněl Smyčcový kvartet F-Dur op.96 „Americký“ od Antonína Dvořáka a Smyčcový kvartet Es-Dur op. 125/1 od Franze Schuberta.

  Doležalovo kvarteto patří již řadu let mezi špičkové soubory reprezentující českou kvartetní školu. Soubor byl založen roku1972 violistou Karlem Doležalem a patří tedy svou tradicí k nejstarším ansámblům v Čechách. Kvarteto má za sebou nesčetná ocenění na mezinárodních soutěžích, festivalech a prestižních pódiích. Je laureátem soutěže Pražského jara 1975, na soutěži ve francouzském Bordeaux obdržel stříbrnou medaili, v roce 1989 získal Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. Doležalovo kvarteto opakovaně hostuje především v evropských zemích, mimořádně úspěšné bylo také jeho hostování v zámoří.

  Roku 2003 se prof. Karel Doležal rozhodl oslovit talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené interprety, kterým jméno kvarteta předal. Soubor chce navázat na tradice české kvartetní školy, ale také hledat nové a neotřelé projekty.Soubor již nahrával pro Českou televizi, úspěšně reprezentoval Českou republiku na mezinárodní soutěži v Osace. Ve světové premiéře natočil Kvartet B dur H.W.Ernsta pro Český rozhlas. Pracuje pod vedením prof. Milana Škampy a zajíždí na konzultace k prof. Eberhartu Feltzovi do Berlína.

  Výtěžek benefičního koncertu činil 7 980 Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy.

  Ráda bych proto i touto cestou poděkovala mladým umělcům z Doležalova kvarteta za hluboký umělecký zážitek . Benefiční koncert byl malým poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Po koncertu následovalo malé pohoštění a přátelské posezení, při kterém se vytvořila příjemná rodinná atmosféra. A to je, myslím, velmi důležité, budovat přirozeným způsobem vzájemné vztahy a zakusit radost.

Věra Luxová  
fotografie

     7.10.2012     

   Vyhodnocení programu Podpory EtV 2012 na základních a středních školách

Vyhodnocení programu Podpory EtV 2012 na základních a středních školách

   V roce 2012 se do tohoto programu, koncipovanému jako soutěž, přihlásil od jeho vzniku v roce 2001 doposud nejvyšší počet škol - 24. Potěšitelný byl nejenom jejich počet, avšak i pozorovatelné zvýšení kvality výuky EtV, která je dnes u soutěžících často již jednou z významných priorit. Oproti situaci před deseti lety je to značný pokrok. Tehdy EtV pronikala do škol většinou pouze z aktivity jednotlivých učitelů, absolventů kurzů pořádaných EF ČR, kteří o její prosazení na škole museli často doslova bojovat.

  Vyvrcholením programu bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže EtV a předávání ocenění. To se již tradičně uskutečnilo v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Tentokrát se konalo ve čtvrtek 27. 9. 2012 v sálu zastupitelstva krajského úřadu. Ocenění školám předávali náměstek hejtmana - gestor projektu etického vzdělávání - ing. Vladimír Derner, předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe Věra Luxová a děkan Pedagogické fakulty UHK doc. Pavel Vacek.

  Ocenění byla předávána společně v rámci krajského i celorepublikového programu. Krajský program je každoročně vyhlašován Radou KHK, celorepublikový program vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe. Obě instituce dlouhodobě spolupracují a koordinují vzájemnou pomoc tak, aby školy z Královéhradeckého kraje měly možnost získat podporu z obou programů, a to bez zbytečné administrativní zátěže.

  Do obou soutěží se přihlásil doposud rekordní počet 26 škol z celé ČR, 13 z nich do krajské, 24 do celorepublikové. V obou zmíněných programech získalo tentokrát ocenění 22 škol. V krajském programu jich bylo oceněno 13 a byla mezi ně rozdělena částka 265 000 Kč. Nadační fond Josefa Luxe potom podpořil celkem 18 škol z 24 přihlášených částkou 225 000 Kč. V obou programech tak bylo mezi školy rozděleno takřka půl milionu Kč.

  Po předání ocenění následoval seminář s přednáškou doc. Pavla Vacka, děkana Pedagogické fakulty UHK a vystoupení vybraných zástupců oceněných škol, kteří předali ostatním účastníkům své zkušenosti s realizací výuky etické výchovy.

  Moderně vedená etická výchova není ani dnes na školách rozšířena tak, jak by bylo žádoucí a potřebné. Přesto, jistě i díky dlouholetému úsilí a spolupráci uvedených institucí, se situace postupně mění k lepšímu.

fotografie

výsledky

     27.9.2012     

   Cena Nadačního fondu Josefa Luxe „ANO, ANO, NE, NE“ za rok 2011

   Ve čtvrtek 19. dubna 2012 v pražském Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1) během konference z cyklu Člověk a média předala Věra Luxová, předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Josefa Luxe , Cenu nadačního fondu Josefa Luxe "ANO,ANO,NE,NE" za mediální počin roku 2011 Tomáši Němečkovi a Václavu Drchalovi za vedení přílohy Lidových novin Právo a Justice. Příloha je věnovaná problematice práva, justice a soudnictví a je určená jak profesionálům práva, tak i běžným čtenářům se zájmem o právo. Přináší aktuální informace z oblasti práva, rozhovory, komentáře, ale i starší kauzy. Začala vycházet v lednu 2011.

  Správní rada NFJL uděluje Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe „ANO, ANO, NE, NE“ za eticky významný mediální počin v ČR a uděluje ji jednou za dva roky. V roce 2010 jako první obdržel tuto cenu za mediální počin roku 2009 publicistický cyklus České televize Historie.cs.

Cena Ano, Ano, Ne, Ne se uděluje na základě těchto kritérií:

pravdivost (analýz i reflexí cílených na příčiny jevů, solidnost interpretace faktů)
věcnost (argumenty místo manipulace)
nestrannost (neideologičnost)
odvážnost (ve směřování k podstatě, neužívání klišé)
závažnost a aktuálnost tématu (politický rozměr)
přítomnost etických konsekvencí
dosah (schopnost oslovení dostatečně široké skupiny)
celkový etický přínos (jako souhrn uplatnění předcházejících bodů)


  Správní rada své letošní rozhodnutí zdůvodnila takto: Již v roce 1994 vystoupil Josef Lux na schůzce vládní koalice v Kolodějích se zásadním varováním před rozevírajícími se nůžkami mezi rychlou ekonomickou transformací a pomalejší či dokonce pokulhávající transformací mimoekonomických sfér, především právní, sociální a vzdělávací oblasti. Nedostatečná harmonizace vývoje transformace pak skutečně vedla k chybám, které vyústily v dnešní společenskopolitickou situaci, kde bývají často relativizovány hodnoty jako spravedlnost, morálka či odpovědnost, tedy hodnoty, jejichž podporu a ochranu má Nadační fond Josefa Luxe ve svém programu a jež považuje pro zdravou společnost za nezbytné. Nadační fond Josefa Luxe se proto rozhodl udělit cenu „ANO, ANO, NE, NE“ za mediální počin roku 2011 redaktorům Lidových novin Tomáši Němečkovi a Václavu Drchalovi, kteří se v příloze Lidových novin Právo a Justice snaží přispět ke zlepšení právního povědomí v České republice a také ke zlepšení obecného vnímání pojmu spravedlnosti, neboť kroky ke zdokonalení právní kultury lze považovat zároveň za kroky ke kultivaci demokratického systému.

  Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe tvoří umělecká grafika akademického malíře Petra Štěpána a písemné ocenění.

     19.4.2012     

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24