Udělení Ceny Josefa Luxe za rok 2011

Udělení Ceny Josefa Luxe za rok 2011

   Na rok 2011 vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe v pořadí druhý ročník soutěže o Cenu Josefa Luxe. Je určena vysokoškolským studentům a doktorandům, kteří do 30. 6. 2011 odevzdali originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže. Tématem byla transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

  Do soutěže se v tomto roce přihlásili v daném termínu tři adepti: Mgr. Alžběta Molnárová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze se svou diplomovou prací „Proženské organizace v ČR jako lobbisté rodinné politiky“, dále Petr Čáp z téže fakulty s prací „Implementace institutu domácího vězení v české justici“ a Klára Žídková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se svou bakalářskou prací „Pohraničí domov můj? – Soubor publicistických textů o proměnách a problémech pohraniční krajiny na Sovinecku.“

  Pro udělení Ceny Josefa Luxe za rok 2011 byla vybrána práce Kláry Žídkové, kterou předseda poroty, prof. Jan Sokol z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, zhodnotil slovy: „Práce K. Žídkové je po mém soudu opravdu vynikající. Skládá se z důkladné a pečlivě zpracované studie o Rýmařovsku, silně postiženém odsunem německého obyvatelstva, o současné podobě krajiny a o lidech, kteří tam dnes žijí, z rozboru různých novinářských žánrů, které autorka na toto téma nakonec předvádí. Už toto složení práce je neobvyklé a velmi nápadité a na samém provedení nenacházím chybu. Autorka předvedla jak schopnost vědecky pracovat, tak také svěže psát do novin. Navíc oceňuji, že práce je věnována venkovu, což ji pro udělení Ceny Josefa Luxe zvlášť kvalifikuje. Vřele doporučuji.“

  Slavnostní předání ceny, jíž je skleněná plastika „ Mezi nebem a zemí“ od akademického malíře Marka Trizuljaka a finanční příspěvek 50 000 Kč., se uskutečnilo dne 22. listopadu 2011 v kostele sv. Josefa na Malé Straně v Praze po skončení mše, která je tu každoročně sloužena ve výročí úmrtí Josefa Luxe. Věra Luxová tu stručně připomněla cíle a zaměření Nadačního fondu Josefa Luxe a podmínky i letošní průběh soutěže. Předání ceny byl přítomen i předseda poroty, prof. Jan Sokol.

fotografie

     22.11.2011     

   Vyhodnocení programu Podpory EtV 2011 na základních a středních školách

Vyhodnocení programu Podpory EtV 2011 na základních a středních školách

   Program podpory etické výchovy Nadační fond Josefa Luxe vyhlašovaný jako soutěž pro základní a střední školy od roku 2001, od roku 2003 pak ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, vyvrcholil 5. října 2011 slavnostním vyhodnocením a předáním třinácti cen. Současně předsedkyně NFJL Věra Luxová a náměstek hejtmana ing. Vladimír Derner předali ocenění i čtyřem školám úspěšným v krajském programu podpory implementace etického vzdělávání. Dohromady tak bylo oceněno celkem 17 škol, které podle umístění obdržely příslušné finanční příspěvky od nadačního fondu a kraje.

  Součástí programu byl tradiční i seminář zástupců zúčastněných škol, při kterém si pedagogové předávali své poznatky a zkušenosti s výukou etické výchovy. Semináře se zúčastnili také zástupci Akademie Jana Amose Komenského o. s. Představili pedagogům svůj projet Rubikon. Jde o výchovnou pomůcku pro školy na bázi počítačových her, která u žáků rozvíjí schopnosti řešení etických problémů.

  Příjemnou atmosféru akce poněkud narušila zpráva, že Základní škola Komenského Sušice, která v dosavadním období byla v soutěžích EtV nejúspěšnější školou, končí. Přejeme tedy všem jejím pedagogům a paní ředitelce Marii Pitrové, avšak především žákům, aby zkušenosti i praxe ZŠ Komenského mohly vhodnou formou pokračovat i v nových podmínkách.

fotografie

výsledky

     5.10.2011     

   Hudební podvečer Hemže 2011

Hudební podvečer Hemže 2011

   V neděli 2. října 2011 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční benefiční koncert.

   Se svým programem vystoupilo Bennewitzovo kvarteto v obsazení Jiří Němeček – housle, Štěpán Ježek – housle, Jiří Pinkas – viola a Štěpán Doležal – violoncello. Zazněla Meditace na starováclavský chorál J. Suka, výběr z Cyprise A. Dvořáka, Cavatina L. van Beethovena a Kvartet Es dur J. Haydna.

   Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

   Bennewitzovo kvarteto je jeden z nejvýraznějších kvartetních souborů nové generace Mladí hudebníci, Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal, se potkali na AMU v roce 1998 a vzali si jméno po významném pedagogovi a houslistovi Antonínu Bennewitzovi (1833-1926).
   Již v období studií získalo Bennewitzovo kvarteto několik významných ocenění. Sem patří zejména dvě zvláštní ceny ze soutěže ARD Mnichov 2004. O rok později přišla první cena a zlatá medaile na soutěži v Ósace s následným turné v Japonsku. V roce 2008 – desátém roce své existence – byl soubor vyznamenán první cenou na slavné soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii. Turné, které bylo součástí této ceny, obsahovalo 50 koncertů a zavedlo Bennewitzovo kvarteto na významná pódia Evropy, USA a Japonska. Mladí hudebníci byli hosty v Tokyu, New Yorku, Bruselu, Benátkách, Hamburku a v mnoha dalších místech. Nadšená odezva u publika, kritiky i pořadatelů vyústila v řadu dalších pozvání do budoucna.
  Vedle harmonického a bohatě různorodého hudebního projevu se kvarteto výrazně prezentuje svým ojedinělým výběrem repertoáru. Ačkoli je Bennewitzovo kvarteto poměrně mladý soubor, může již nabídnout obdivuhodně širokou paletu skladeb. Ta začíná u Bachových fug a přes autory klasicismu a romatismu pokračuje až ke skladatelům současnosti a zahrnuje také množství méně známých kompozic.

pozvánka

fotografie

     2.10.2011     

   Cena Josefa Luxe 2011

Cena Josefa Luxe 2011

Vážení prátelé,

  Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil v roce 2009 soutěž o Cenu Josefa Luxe. Její periodicita je dvouletá, druhý ročník proto připadá na rok 2011. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2011 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže.

Práci je nutno odevzdat i v elektronické podobě.

Do soutěže není možno přihlásit dvakrát tutéž práci.

Téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.


  Do soutěže se mohou přihlásit práce zaměřené na složitost přechodu k demokracii vzhledem k utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kriterií. Dále na vytváření pluralitního stranického systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří základních proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokratického a křesťansko demokratického, jež se staly ideovou oporou obnovené demokracie v českých poměrech.

  V neposlední řadě vhodným tématem bude rozvoj občanské společnosti ve všech jejích dimenzích a vztah mezi občanskou sférou a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran a komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace politických teorií v praxi. Zaměřit se lze i na specifické společenské a politické fenomény, jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické instituce. K tématu patří i mediální reflexe politických záměrů a kroků a její etický rozměr. Role P.R. v politice ČR po roce 1989 a proces formování společenského vědomí.

Cena Josefa Luxe bude provázena příspěvkem pro vítěze ve výši 50 000 Kč.

Porota

Odevzdané práce budou hodnotit tito porotci:

Předseda poroty:
Jan Sokol (FHS UK)

Členové:
Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE), Tomáš Halík (FF UK), Lubomír Mlčoch (FSV UK), Michal Pehr (MÚ AV ČR), Eva Rolečková (SR NFJL), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR), Jiřina Šiklová (FF UK), Oldřich Tůma (ředitel ÚSD AV ČR)

Práce splňující uvedená kriteria je třeba poslat do 30. 6. 2011 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsané prohlášení, že se jedná o původní odbornou práci. Přihlášku je třeba poslat na adresu:

Irena Sargánková
Modletínská 2
100 00 Praha 10

Dotazy a žádosti o doplnění informací je možno zasílat na tyto e-mailové adresy:

irena.sargankova@focolare.cz
rolecci@volny.cz

Věra Luxová       
předsedkyně SR NFJL


dokument vhodný pro tisk


     30.6.2011     


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24