Vyhlášení Ceny Josefa Luxe

Na soutěži s NFJL spolupracuje VOŠP

   Ve čtvrtek 17.prosince 2009 se v Císařském sále pražského Karolina uskutečnilo slavnostní předání Ceny Josefa Luxe.

   Cena Josefa Luxe byla vyhlášena poprvé pro rok 2009 jako soutěž originálních badatelských odborných prací z oborů historie, politologie nebo sociologie pro vysokoškolské studenty a doktorandy na téma Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

   Práce se mohly zaměřit na složitost přechodu k demokracii vzhledem k utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kriterií. Dále na vytváření pluralitního stranického systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří základních proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokratického a křesťansko demokratického, jež se staly ideovou oporou obnovené demokracie v českých poměrech.

   V neposlední řadě vhodným tématem mohl být rozvoj občanské společnosti ve všech jejích dimenzích a vztah mezi občanskou sférou a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran a komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace politických teorií v praxi. Zaměřit se bylo možno i na specifické společenské a politické fenomény jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické instituce. K tématu patřila i mediální reflexe politických záměrů a kroků a její etický rozměr, role P. R. v politice ČR po roce 1989 a proces formování společenského vědomí.

Do soutěže přihlásili autoři osm prací.

Práce hodnotili tito porotci:

Předseda poroty:
Jan Sokol (FHS UK)
Členové poroty:
Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE), Petr Příhoda (2. LF UK), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR), Ivan Šedivý (ředitel MÚ AV ČR), Milan Znoj (FF UK)

Cenu Josefa Luxe získal:

  Vladimír Hanáček (FFUK) za bakalářskou práci Komparace českých pravicových stran: ODA a KDS na počátku 90. let (hledání prostoru uvedených stran). Cena ve formě skleněné plastiky od Marka Trizuljaka a příspěvek NFJL 40 000 Kč.

  Porota rozhodla udělit také cenu za pozoruhodný příspěvek k teorii volebních systémů, kterou dokázal autor tvořivým způsobem využít při hodnocení diskusí o volební reformě, jež probíhala v Občanském fóru na počátku 90. let.

  Tuto cenu získal Jakub Charvát (FFUK) za práci Jaký volební systém pro nové demokracie? a příspěvek NFJL 10 000 Kč.


  Samotné slavnostní vyhlášení zahájila předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová. Představila činnost a cíle fondu, který založila spolu se synem Josefem. Do soutěže vyhlášené k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe se přihlásilo osm studentů a absolventů. „Všechny přihlášené práce byly velmi kvalitní, samozřejmě měly svoje slabší místa, přesto je můžu označit za výborné.“ řekl profesor Jan Sokol, který předsedal porotě.

  Vítězná práce se zabývala komparací českých pravicových stran ODA a KDS na počátku 90. let a Vladimír Hanáček ji napsal jako svou bakalářskou práci. Porota na ní ocenila především podrobné popsání politického dění po revoluci a celkově práci ohodnotila jako mimořádnou. „Tuto myšlenku jsem vnímal jako silné bakalářské téma a nedávná historie mě zajímá,“ komentoval výběr tématu sám autor. Mladý student získal finanční prémii 40 000 korun a skleněnou plastiku, kterou vytvořil Marek Trizuljak. Plastika „Jákobův žebřík“ znázorňuje odpoutání od věcí nejen pozemských ale zároveň i hledání souvislostí a smyslu života.

  Předávání se dále účastnili člen poroty Milan Znoj z FFUK, organizátorka Ceny Josefa Luxe Eva Rolečková a člen Nadačního fondu Josefa Luxe Miloslav Kotek.


     17.12.2009     


   Ceny za nejlepší badatelskou práci budou předány 17. prosince

Na soutěži s NFJL spolupracuje VOŠP

  Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti, to jsou témata prvního ročníku soutěže o Cenu Josefa Luxe. Tu pořádá Nadační fond Josefa Luxe, který tímto podporuje nadané studenty a absolventy vysokých škol v České republice. Vítěz, kterého tato porota určí, bude vyhlášen 17. prosince ve 14 hodin v Císařském sále Karolina Univerzity Karlovy Praha a získá finanční prémii 50 000 korun.


tisková zpráva

     17.12.2009     


   Hudební podvečer Hemže 2009

Hudební podvečer Hemže 2009

  V neděli 4. října se uskutečnil již tradiční Hudební podvečer Hemže 2009, který uspořádal Nadační fond Josefa Luxe.

  Ve zcela zaplněném kostele, zazněla na úvod varhanní variace známé lurdské Mariánské písně v podání Jana Fajfra. Hlavním účinkujícím byl však Jiří Pavlica, který v komorní podobě uvedl skladby Hradišťanu. Vystoupili i jeho hosté, Josef Fojta na klávesy a perkuse a zpěvem koncert ozdobila Vendula Pančuchová.

  V nádherném prostředí chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích zaznělo známé Ave Maria a dále písně Hradišťanu jako Modlitba za vodu, Kamínek, Chvíle a Stále jsou naši mrtví s námi.Texty písní Jana Skácela provokovaly k zamyšlení nad naším směřováním a podtrhovaly neměnné pravdy o životě a smrti. Jako výzva zněla jásavá slova písně Haleluja, která připomněla čas, to nejdražší, co je nám dáno, abychom svůj život žili v plnosti.

  Výtěžek benefičního koncertu činil 28 000Kč. Ráda bych proto i touto cestou chtěla poděkovat všem sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Mezi mnoha vzácnými hosty jsem tentokrát mohla přivítat i pana kardinála Miloslava Vlka, člena čestného výboru fondu, který před zahájením koncertu oslovil posluchače osobní vzpomínkou na mého manžela Josefa Luxe.

Věra Luxová


  Letos prožíváme řadu významných kulatých výročí, v civilní sféře i v oblasti církevní. Při nedávné návštěvě papeže Benedikta XVI. jsme si je připomínali... Minulou neděli na Hemžích u Chocně si hudebním podvečerem, přátelé Josefa Luxe připomínali 10 let od jeho odchodu do nového života. Toto výročí nebylo zatím připomínáno v souvislosti s většími výročími, která slavíme. Já se domnívám, že je zapotřebí zasadit vzpomínku na Josefa Luxe do širších souvislostí: do naší současné společensko politické situace i do poselství papežovy návštěvy. Naše současná situace je plodem toho, že politici do své veřejné činnosti nevstupovali vybaveni potřebnými důležitými hodnotovými zásadami, se kterými do politiky vstupoval Josef Lux, vybaven i silnou duchovní zkušeností z doby komunismu. Do veřejného života nepřicházel, aby udělal kariéru, ale aby sloužil a pracoval pro dobro společnosti s plným osobním nasazením a láskou . On totiž uvěřil v lásku jako důležitou hnací sílu nejen osobního života, ale i jako základu rozvoje společnosti. S tím vstupoval do politiky...

  V uplynulých dnech své návštěvy nám Benedikt XVI. přinesl poselství své poslední encykliky "Láska v pravdě" a vyzýval věřící k tomu, aby nejprve udělali zkušenost s evangeliem a jeho pravdou a pak tuto osobní zkušenost vnášeli i do společnosti, do veřejných záležitostí, do politiky?S touto zkušeností a pravdou prožíval Josef Lux svůj osobní a rodinný život a před 20 léty vstupoval i do veřejného politického života. A tak je konkrétním příkladem toho, co papež od křesťanů ve své encyklice žádá i ukázkou, jak je to možné uskutečňovat ve veřejném životě.

S vděčnou vzpomínkou kard. Miloslav Vlk


fotografie

     4.10.2009     


   Slavnostní vyhodnocení soutěže v rámci Programu podpory EtV v HK

Slavnostní vyhodnocení soutěže v rámci Programu podpory EtV v HK

   15. 9. 2009 proběhlo v budově úřadu Královéhradeckého kraje slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže Programu podpory EtV Nadačního fondu Josefa Luxe. Vyhlášení bylo pořádáno ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, a to za účasti jeho nejvyšších představitelů. V letošním roce bylo oceněno celkem osm středních a základních škol z celé ČR. Nadační fond jim rozdělil částku 120 000 Kč.
   V rámci slavnostního vyhlášení udělil hejtman Bc. Lubomír Franc předsedkyni NFJL Věře Luxové za její dlouholeté úsilí v oblasti rozvoje etického vědomí Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje.
   Po ukončení slavnostní části programu následovalo setkání - seminář s asi 40 řediteli škol Královéhradeckého kraje, kteří projevili zájem více se dozvědět o možnostech etické výchovy na školách. Nabídkou jim byly vynikající přednášky dvou předních českých odborníků: Mgr. ing. Marie Novákové a PhDr. Pavla Vacka, Ph. D. a vystoupení ředitelek a ředitele úspěšných škol. Ti svým kolegům předali cenné zkušenosti a praktické poznatky z výuky. Adresována jim byla i nabídka Etického fóra ČR - dotovaného kurzu EtV pro pedagogy. Na tento kurz mohou navíc školy v rámci nedávno schváleného projektu ještě získat od KHK finanční podporu ve výši 50% kurzovného.

výsledky

fotografie

     15.9.2009      


   Vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje

Vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje

V Královéhradeckém kraji chtějí vychovávat slušné občany

Dne 9.7. 2009 se v prostorách Krajského úřadu v Hradci Králové uskutečnilo slavnostní vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009-2012. Základní a střední školy v Královéhradeckém kraji, které se systematicky věnují etickému vzdělávání svých žáků, mohou získat finanční příspěvek od kraje. Vedení kraje se připojilo k projektu Podpory etické výchovy na základních a středních školách,který každým rokem vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe. Krajský projekt navazuje na předcházející projekty – jedná se především o garantovanou podporu etické výchově na školách v kraji. Ta je KHK systematicky podporována již od roku 2003.

Vedoucí katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty UHK Pavel Vacek při slavnostním vyhlášení projektu připomněl, že již většina vzdělávacích zařízení řeší šikanu, drogy, násilí a nevhodné chování žáků. Vicehejtman kraje a gestor projektu Vladimír Derner (KDU-ČSL) k tomu dodává, že již také neplatí dřívější názor, že rodina má vychovávat a škola učit. Funkce rodiny podle jeho slov totiž v mnoha případech selhává.

„Názorné je to například v dětských domovech, ve kterých nenalezneme sirotky, ale právě děti zanedbané a ohrožené přímo vlastní rodinou. Dochází k relativizaci rodin, relativizaci hodnot, k rozmazávání vnímání pojmů dobro a zlo a v tom chaosu se děti velmi těžko orientují. Zavedení etické výchovy na školách je tak jednou z cest, jak se mohou základní normy etického chování k dětem dostat,“ připomíná Derner, který v kraji projekt společně s předsedkyní NFJL Věrou Luxovou, s představiteli Etického fóra a zástupci z Univerzity Hradec Králové na počátku července představil. Věra Luxová pak přítomné informovala o svých poznatcích získaných v rámci kontaktů se školami: „V současnosti si již mnozí pedagogové i ředitelé škol uvědomují možné přínosy etické výchovy. Tam, kde se jí věnují, jsou pozitivní výsledky jasně pozorovatelné. Přesto je tato výchova na školách, jistě i díky nárokům na vyučující, doposud ojedinělá. I proto je přístup vedení Královéhradeckého kraje, rozšiřující její podporu, velmi cenný.“

„Mladí lidé jsou rozvojovým potenciálem kraje a etické chování je nutným předpokladem budoucí regionální prosperity,“ zdůrazňuje Derner a dodává, že kraj poskytne každé oceněné škole příspěvek ve stejné výši, jakou obdrží od Nadačního fondu Josefa Luxe. V rámci projektu se také uskuteční řada přednášek a seminářů, na kterých se budou podílet neziskové organizace.

Podle Dernera považuje Královéhradecký kraj etické jednání za nutný předpoklad své budoucí prosperity. Projektu proto poskytne v letech 2009 až 2012 politickou i finanční podporu a bude dbát o dlouhodobý rozvoj projektu, aby především školy a organizace usilující o etickou výchovu dětí a mládeže měly jistotu podpory. Během září proběhne na krajském úřadě slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže v rámci Programu podpory etické výchovy NFJL pro základní a střední školy.

celé znění projektu

     9.7.2009     


   Setkání spravní rady a čestného výboru

Setkání spravní rady 
a čestného výboru

Václav Havel: Činnost fondu považuji v této době za mimořádně důležitou

Slavnostní setkání správní rady a čestného výboru Nadačního fondu Josefa Luxe se uskutečnilo 5. června 2009 v Tyršově domě na Novém městě pražském. Zasedání se zúčastnil prezident Václav Havel, přišli i Zuzana Roithová, Vladimír Mlynář a profesor Jan Sokol. Věra Luxová, předsedkyně správní rady NFJL seznámila hosty s aktivitami fondu a s jeho dalšími plány, týkajícími se programů na podporu etické výchovy ve školách, mediální výchovy či programu péče o nemocné leukémií.

Na závěr představila soutěž o Cenu Josefa Luxe pro vysokoškoláky a doktorandy. Hlavním tématem originální badatelské práce je Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Cena bude slavnostně udělena 19. listopadu 2009 a odevzdané práce bude posuzovat odborná porota, jejímž předsedou je prof. Jan Sokol. „Činnost fondu považuji v této době za mimořádně důležitou, vyhlášená soutěž o studentskou práci na to poukazuje, řekl Václav Havel. „Oceňuji práci, která není nápadná, ale pro společnost velmi důležitá,“ zdůraznil Vladimír Mlynář, který vzpomněl na Josefa Luxe jako na člověka, který nefňukal, ale něco dělal a něco tu po sobě zanechal. „Svým životem vnesl do politiky prvek člověčenství,“ říká Věra Luxová.

Představitelé čestného výboru se zajímali o detaily činnosti fondu, ale hovořilo se i o věcech, které hýbou společností, a samozřejmě i o politice. Bylo těsně před eurovolbami a v neformální debatě si všichni sdělovali odhady a očekáváni. Zuzana Roithová zmínila mnoho praktických zkušeností z provozu bruselských institucí. Václav Havel zalitoval, že chystané programové prohlášení nové vlády se výrazněji nehlásí k myšlence obrany lidských práv. Přibližně dvouhodinová přátelská diskuse končila slibně: započatá spolupráce musí pokračovat v duchu skromnosti, neokázalosti a ohleduplnosti.


fotografie

     5.6.2009     


   Cena Nadačního fondu Josefa Luxe „ANO, ANO, NE, NE“

Správní rada NFJL rozhodla o vytvoření a udílení
Ceny Nadačního fondu Josefa Luxe „ANO, ANO, NE, NE“.


Cenu za eticky významný mediální počin v ČR uděluje Správní rada Nadačního fondu Josefa Luxe každým druhým rokem. Toto ocenění může získat jednotlivec, organizace či kolektiv za pořad, článek, projev nebo i výrok. Při oceňování budou preferovány především hodnotné mediální počiny veřejných představitelů - osobností.

Správní rada cenu uděluje na základě těchto kritérií:

pravdivost (analýz i reflexí cílených na příčiny jevů, solidnost interpretace faktů)
věcnost (argumenty místo manipulace)
nestrannost (neideologičnost)
odvážnost (ve směřování k podstatě, neužívání klišé a blábolů)
závažnost a aktuálnost tématu (politický rozměr)
přítomnost etických konsekvencí
dosah (schopnost oslovení dostatečně široké skupiny)
celkový etický přínos (jako souhrn uplatnění předcházejících bodů)

________________________________________________________________


Cena se skládá z písemného ocenění obsahujícího zdůvodnění a uměleckého předmětu. Bude udělována v březnu roku následujícím po hodnoceném období. Poprvé bude cena udělena za rok 2009, a to v březnu 2010.
   Cena Josefa Luxe 2009

Cena Josefa Luxe 2009

Vážení prátelé,

Nadační fond Josefa Luxe se rozhodl vyhlásit v roce 2009 soutěž o Cenu Josefa Luxe. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 20. 9. 2009 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže.

Téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

Práce se mohou zaměřit na složitost přechodu k demokracii vzhledem k utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kriterií. Dále na vytváření pluralitního stranického systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří základních proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokratického a křesťansko demokratického, jež se staly ideovou oporou obnovené demokracie v českých poměrech.

V neposlední řadě vhodným tématem bude rozvoj občanské společnosti ve všech jejích dimenzích a vztah mezi občanskou sférou a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran a komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace politických teorií v praxi. Zaměřit se lze i na specifické společenské a politické fenomény, jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické instituce. K tématu patří i mediální reflexe politických záměrů a kroků a její etický rozměr. Role P.R. v politice ČR po roce 1989 a proces formování společenského vědomí.

Cena Josefa Luxe bude provázena příspěvkem pro vítěze ve výši 50 000 Kč.

Porota

Odevzdané práce budou hodnotit tito porotci:

Předseda poroty:
Jan Sokol (FHS UK)

Členové:
Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE), Petr Fiala (rektor MU), Tomáš Halík (FF UK), Lubomír Mlčoch (FSV UK), Michal Pehr (MÚ AV ČR), Miloslav Petrusek (FSV UK, FF UK), Petr Příhoda (2. LF UK), Eva Rolečková (SR NFJL), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR), Ivan Šedivý (ředitel MÚ AV ČR), Jiřina Šiklová (FF UK), Oldřich Tůma (ředitel ÚSD AV ČR), Milan Znoj (FF UK)

Práce splňující uvedená kriteria je třeba poslat do 20. 9. 2009 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsané prohlášení, že se jedná o původní odbornou práci. Přihlášku je třeba poslat na adresu:

Irena Sargánková
Modletínská 2
100 00 Praha 10

Dotazy a žádosti o doplnění informací je možno zasílat na tyto e-mailové adresy:

sargankova@cirkev.cz
eva.roleckova@zeleni.cz

Věra Luxová       
předsedkyně SR NFJL


dokument vhodný pro tisk


     20.9.2009     


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24