Kurz občanského minima

Vedoucí centra Mgr. Vladimír Novák.

  Podzimní Kurz občanského minima se uskutečnil ve čtyřech přednáškových blocích a jeho náplní byly základy managementu, sociálních kompetencí, práva a ekonomiky. Kromě vědomostí a osvědčení o absolvování kurzu obdrželi účastníci i odborně připravené materiály, obsahující výtahy probraných lekcí a odkazy na další studijní zdroje.
  Projekt KOM se podle očekávání ukázal po všech stránkách jako velmi náročný, avšak také velmi potřebný. Návštěvnost kurzů však nebyla příliš vysoká a to je vzhledem ke kvalitě kurzů určitě škoda. Mládež by tento typ vzdělávání velmi potřebovala, a pokud si k němu najde cestu, hodnotí ho pak i velmi pozitivně. Nicméně se ukázalo, že program, který z principu postrádá větší míru zábavnosti, potřebuje větší propagaci a podporu. Výhodou konaných kurzů bylo, že všichni lektoři byli schopni používat odlehčené, mnohdy i humorné a interaktivní formy výuky. V průběhu kurzů je ještě zdokonalili a v případě potřeby i modifikovali. Pro tento typ vzdělávání se jedná, kromě odbornosti o další nutnou podmínku. Na základě zkušeností a analýzy podnětů samotných účastníků, lektorů i pořadatelů se pořadatelé rozhodli v projektu dále pokračovat. Rýsuje se i jeho další základní koncepce: Jednou ročně (podzim) uspořádat kurz rozsahem a formou obdobný KOM. V jarních měsících pak nabídnout jednovíkendové, doplňující a již specializovanější kurzy pro jeho absolventy i širší veřejnost. Vzhledem k tomu, že již existují první zkušenosti, je nalezena a ověřena organizační forma, existuje již základní vybavení a jsou zpracovány studijní materiály, je do budoucna dobrý předpoklad pro dosažení vyšší efektivnosti ve zhodnocení vynaloženého úsilí a snížení nákladů dalšího vzdělávání.
  Závěrem jeden konkrétní přínos. V průběhu i po skončení kurzu kontaktovali nejméně dva účastníci ( začínající, mladí podnikatelé) lektory ve věci pomoci při řešení své nepříznivé, závažné ekonomické situace. Základní pomoc jim mohla být i díky ochotě lektorů KOM včas poskytnuta a další potřebná pak zprostředkována.

      10.-12.2008      


   Konference Člověk a média - "Svědomí jako korektiv práce každého novináře"

Jan Urban při svém příspěvku. Vlevo Barbora Procházková.

Co by asi řekli Marťané, kdyby přistáli na Zemi a chtěli rozluštit otázku, k čemu lidstvu slouží záplava médií. Současné kinematografii se věnovala letošní podzimní 13. konference „Člověk a média“, pořádaná Hnutím fokoláre a Konrad Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe, o.s. Pontes a mezinárodním projektem NetOne.

celý článek

     16.10.2008      


   Hudební podvečer Hemže 2008

Hudební podvečer Hemže 2008

V neděli 12. října 2008 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční benefiční koncert. Se svým programem vystoupil Prague cello quartet, který tvořili čtyři mladí a přesto velmi zkušení komorní hráči Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Pech a Petr Chudoba. Jsou držitelé cen z národních a především mezinárodních soutěží jako je např. mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga – 1. cena, mezinárodní Heranova violoncellová soutěž – 2. cena, mezinárodní Beethovenův Hradec – 3. cena a mnoho dalších. V kvartetu nejsou určené stále pozice prvního nebo posledního hráče a každý tak má možnost v repertoáru, který mu sedí nejlépe, si zahrát „prim“. Mají netradiční repertoár od Mozarta přes jazz až po soundtracky a populární písně. Výtěžek dobrovolného vstupného byl použit na podporu činnosti Nadačního fondu Josefa Luxe.

pozvánka

fotografie


     12.10.2008     


   Vyhodnocení programu Podpory EtV 2008 na základních a středních školách

Již takřka tradičně v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích proběhlo 1. října 2008 osmé slavnostní vyhlášení výsledků projektu Podpora výuky etické výchovy na základních a středních školách, který každoročně vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe (NFJL). Vyhlášení se zúčastnili zástupci čtyř škol. Pardubický kraj poskytl pro akci skvělé, důstojné zázemí. Projevem vysokého uznání pro všechny zúčastněné byla osobní účast jeho nejvyšších představitelů: radní pro oblast školství Marie Málkové, 1. náměstka hejtmana Romana Línka a hejtmana Ivo Tomana. Ti nejen pozdravili zúčastněné, předávali ocenění, ale aktivně a fundovaně přispěli i do diskuse o etické problematice ve školství - avšak i obecně o její nutnosti pro úspěšné pokračování a rozvoj naší civilizace.
Ještě předtím předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe shrnula působení fondu, který v uplynulých osmi letech na podporu etické výchovy poskytnul školám nadační příspěvky v celkové výši cca 750 000 Kč. Koordinátor programu Jan Šimáček pak vyhlásil výsledky, které byly pro školy milým překvapením. Bylo oceněno šest škol, všem bylo uděleno první místo. Každá škola tak získala v souladu s vyhlášeným programem podpory EtV nadační příspěvek ve výši 20 tis. Kč. Díky štědrým dárcům fondu – především Jihomoravskému kraji, Pardubickému kraji a ČSOB mohla pak správní rada v tomto roce navýšit příspěvek každé škole ještě o dalších 10 tis. Kč.
Závěr setkání pak patřil diskusi o možném směřování a modifikování programu v dalších letech. Co však v tomto článku zcela zachytit nelze, byla mimořádně pozitivní a přátelská atmosféra celé akce.

výsledky

fotografie


     1.10.2008     


   Kurz občanského minima

Jihomoravský kraj

Nadační fond Křižovatka

Křižovatka o. s.

Nadační fond Josefa Luxe

V sobotu 31. 5. byl v Příchovicích ukončen Kurz občanského minima – KOM 1. Ten po dva měsíce probíhal v Centru mládeže Křižovatka. Záštitu této vzdělávací akci udělil královéhradecký biskup Dominik Duka a prezident HK ČR Jaromír Drábek. Kurz byl finančně podpořen Jihomoravským krajem. Na jeho spolupořádání se podílely: Nadační fond Josefa Luxe, Nadační fond Křižovatka a Křižovatka , o. s. Kurz byl učen především pro mladé lidi vstupující do pracovního procesu, ale i pro další zájemce, kteří mají odpovědnost v rámci organizací, formálních i neformálních skupin. V jeho průběhu se vystřídalo sedm lektorů pro oblasti managementu, sociálních kompetencí, práva a ekonomiky. Účastníci závěrem obdrželi osvědčení o absolvování kurzu z rukou Věry Luxové, předsedkyně SR NFJL, Jaromíra Drábka a Vladimíra Nováka, předsedy Křižovatky, o. s. Podle hodnocení všech frekventantů se jednalo z mnoha důvodů o zcela ojedinělou vzdělávací akci, a to co do obsahu, formy, prostředí i atmosféry. Pořádající organizace se proto rozhodly, že na podzim kurz KOM 1, jako základní pilíř vzdělávacího projektu v Centru mládeže Křižovatka, zopakují.

připravujeme Kurz Občanského Minima II - info zde

pozvánka

fotografie


     4.-5.2008     
   Konference Člověk a média - "Manipulativní praktiky v médiích"

Producentka Kateřina Černá při diskusi s účastníky konference.

Toto téma bylo dne 17. dubna 2008 středem zájmu účastníků v pořadí již 12. konference Člověk a média pořádané Hnutím fokoláre, nadací Konrad-Adenauer-Stiftung a Nadačním fondem Josefa Luxe v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři.

celý článek

     17.4.2008      


   Účast na setkání pacientů a lékařů

Účast na setkání pacientů a lékařů II. interní kliniky – odd. klinické hematologie LF UK a FN HK u příležitosti otevření Bašteckého pavilonu

Dne 18. 1. 2008 proběhlo setkání pacientů a lékařů II. Interní kliniky – odd. klinické hematologie LF UK a FN HK u příležitosti otevření Bašteckého pavilonu. Na setkání jsme byli pozváni MUDr. Voglovou, která stojí za vznikem edukační poradny při ambulanci odd. klinické hematologie ve FN HK a zaštiťuje její provoz.
Ve výukovém centru LF UK ve FN Hradec Králové se konal seminář věnovaný hemato-onkologickým onemocněním. Program byl srozumitelný pro širokou skupinu účastníků z řad lékařů, pacientů i jejich rodinných příslušníků.
Svou činnost zde představilo několik pacientských sdružení. Občanské sdružení Lymfom Help, zastoupené paní Houhovou a Šimáčkovou, představilo práci internetové poradny a telefonní poradenské linky. Dále byl prezentován informační bulletin, vydávaný sdružením dvakrát ročně k problematice lymfomu. Sdružení dále pořádá setkání pacientů a rodinných příslušníku s dg. maligního lymfomu.
Paní Pelouchová představila činnost sdružení Diagnóza CML. Jedná se o sdružení pacientů nemocných chronickou myeloidní leukemií, rodinných příslušníků a přátel. Paní Pelouchová systematicky pracuje na zlepšení informovanosti pacientů s diagnózou CML. Představila projekt Encyklopedie leukémie – jedná se o pět dílů brožur a informačních letáků, které se týkají léčby CML. Byla představena klubová činnost v centru sdružení, regionální setkávání pacientů a spolupráce s mezinárodními sdruženími v Německu a Velké Británii. Pod záštitou sdružení probíhá Podpůrný pacientský program, který si klade za cíl informovat o důležitých tématech ve vztahu k onemocnění chronickou myeloidní leukemií.
Paní Zuzana Toufarová představila činnost klubu pacientů s mnohočetným myelomem a jeho spolupráci s Českou myelomovou skupinou. Byla představena činnost klubu směřující ke zlepšení informovanosti pacientů s mnohočetným lymfomem a jejich rodinných příslušníků. Představena byla bohatá činnost klubu zahrnující internetovou poradnu, informační servis pro pacienty a účast na seminářích a konferencích týkajících se problematiky léčby a sociální podpory pacientů s mnohočetným myelomem.
Pan doc. Trněný představil deset let činnost Kooperativní lymfomové skupiny (KLS). Jedná se o sdružení lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. V rámci KLS spolupracují jednotlivá pracoviště na klinických studiích a vzdělávání. Byly představeny výsledky výzkumu a nové metody zaváděné do diagnostiky a léčby.
V odborném programu mluvila MUDr. Štěpánková o výsledcích léčby Hodgkinovy choroby v letech 2001-2007. MUDr. Belada vyzdvihl pokroky v léčbě non Hodgkinských lymfomů v posledních letech. Paní MUDr. Voglová seznámila přítomné o vývoji léčby a diagnostiky chronické myeloidní leukémie. Pan Prim.Vladimír Koza z FN UK v Plzni promluvil za Český národní registr dárců kostní dřeně. Vyzdvihl potřebu a mezinárodní prestiž českého národního registru.
Před pauzou na oběd byl prezentován zábavný videoklip o významu dietních opatření po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. Účinkovali lékaři a sestry odd. klinické hematologie v čele s panem doc. Žákem. Další odborný program pokračoval přednáškou MUDr. Hájka o významu organizace diagnostiky a léčby mnohočetného myelomu v ČR. MUDr. Maisnar představil pokroky v diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu.
MUDr. Radocha pohovořil o nežádoucích účincích nových léků v léčbě mnohočetného myeolemu.
Na závěr akce si zájemci prohlédli jednotlivá pracoviště oddělení klinické hematologie.
Účast na setkání měla pro zástupce Nadačního Fondu Josefa Luxe význam zejména pro zlepšení orientace v současných nabídkách možné podpory pacientů a jejich blízkých. . V oblasti zlepšování informovanosti pacientů je osobně zainteresováno mnoho lékařů hematologických pracovišť i dobrovolníků z řad neziskových organizací. Setkání nás utvrdilo v potřebě dále podporovat programy směřující ke zlepšení informovanosti pacientů a jejich blízkých.

     18.1.2008     


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24