Vyhodnocení programu Podpory EtV 2006 na základních a středních školách

Etická výchova 2006

15. 11. 2006 se po roční odmlce uskutečnilo tradiční vyhodnocení soutěže v rámci Programu podpory výuky EtV na základních a středních školách. Vyhodnocení se konalo na pozvání Pardubického kraje v zasedací místnosti rady za účasti 1. náměstka hejtmana ing. Romana Línka a radní pro oblast školství paní Marie Málkové.
Po úvodním přivítání představiteli kraje a předsedkyní fondu paní Luxovou byly školy koordinátorem programu Mgr. Janem Šimáčkem seznámeny s výsledky soutěže. Pěti úspěšným školám byly předány diplomy a darovací smlouvy k udělení nadačního příspěvku. Následovala neformální diskuse a výměna zkušeností s vlastní výukou EtV. Vyvrcholením pak byla přednáška profesora UHK PhDr. Pavla Vacka, ve které zazněly zajímavé informace z nedávno provedeného výzkumu neetického chování učitelů provedeného mezi žáky a učiteli všech typů škol.

výsledky

fotografie

     15.11.2006     
  Konference Člověk a média - "Digitální svět tam a zase zpět?"

Pozvanka na konferenci Clověk a média

Ve čtvrtek 19.října 2006 se konala v Centru Mariapoli ve Vinoři 9.konference cyklu Člověk a média.

celý článek

fotografie

pozvánka

19.10.2006
  Hudební podvečer Hemže 2006

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hemžích u Chocně se konal v neděli 15. října benefiční koncert „Hudební podvečer Hemže 2006“ u příležitosti 7. výročí úmrtí Josefa Luxe, který by se letos v únoru dožil 50 let. Zúčastnila se ho asi stovka lidí, mj. soudce Ústavního soudu Miloslav Výborný,
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, bývalý senátor František Bartoš a zastupitel Královéhradeckého kraje Vladimír Derner.
Na koncertu, jehož pořadatelem byl Nadační fond Josefa Luxe, vystoupili s velkým úspěchem sopranistka Jitka Přibylová a diecézní organolog Václav Uhlíř s programem, složeným ze skladeb J. Stanleyho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. K. Kuchaře. C. Francka, Ch. Gounoda a N. Lemmense.
Po koncertu následovalo přátelské setkání v místní hospůdce, které patří k této tradici. Výtěžek koncertu činil 10 785 Kč.

Pozvánka

Fotografie

15.10.2006
  Konference Člověk a média - "V silovém poli informací"

Ve čtvrtek 20.dubna 2006 se v Centru Mariapoli konala 8.konference cyklu Člověk a media , na které se sešlo na osm desítek účastníků - odborníků, politiků, vysokoškolských učitelů, studentů a laické veřejnosti se zájmem o danou oblast. Již druhý rok se na uspořádání podílí také nadace Konrad-Adenauer-Stiftung. Na její pozvání přijel Dr. Thomas Habicht, vedoucí politické sekce Rádia Berlin-Brandenburg, který svou velice fundovanou přednáškou konferenci zahájil. Metodiku práce reklamní agentury přiblížil Michael Rataj z agentury Kristian. MUDr. Petr Příhoda přednáší etiku na II. lékařské fakultě UK a ve svém příspěvku hovořil o strategii médií, "o Trojských koních v naší duši, na které se média koncentrují".

Celý článek

fotografie ze setkání

20.4.2006

 
  Setkání k nedožitým padesátinám Josefa Luxe


obálka publikace
3.2.2006

„Já jsem s Bohem vždycky počítal...“


Taková je odpověď Josefa Luxe na otázku, zda se jako věřící člověk během své choroby upjal k Bohu nějak více. Vyslovuje ji v posledním interview poskytnutém televizi bezprostředně před odjezdem na léčení do USA Jeho nedožité padesátiny jsme si připomněli 3. února na slavnostním setkání v Centru Mariapoli ve Vinoři. Účastnili se na něm vedle řady jeho bývalých spolupracovníků, zástupců sdělovacích prostředků a jiných hostí také jeho nejbližší - maminka, manželka Věra i děti s rodinami. Oslava byla vskutku více rodinnou než oficielní. Úvodní děkovnou mši za to „co Bůh v něm vykonal“ koncelebrovali kard. Miloslav Vlk, apoštolský nuncius Mons. Diego Causero a biskup František Radkovský spolu s dalšími kněžími, z nichž mnozí stáli Josefovi nablízku v různých fázích jeho života. Jeden z nich, P. Mirek Šimáček, připomněl, že Josefovy postoje ovlivňující celý jeho další život se začaly formovat v 70. letech ve společenství věřící mládeže z Chocně a okolí. Na tento základ dobře navázala spiritualita jednoty, s níž se setkal později v Hnutí fokoláre. Jeho integritu jako člověka i politika vyzdvihl kardinál Vlk. Hodnoty, které Josef Lux zastával celým svým životem, v rodině i jinde, se snažil přinášet i do politiky. To z něj činilo skutečnou osobnost naprosto kontrastující s tím, kam se naše převážná část naší politické scény ubírá v současnosti. „Budeme-li jednotní a zakotvení v jistotě obsahu našeho duchovního východiska, jsem klidný,“ shrnuje své politické krédo v jednom ze svých projevů, z nichž se během večera předčítalo. Věřím, že jeho slova neplatí jen pro politiku, ale jsou výzvou pro každý lidský postoj a každé konání, má-li směřovat k dobru. Důležité je nepočítat při této snaze jen sami se sebou, jak o to usiloval Josef Lux.

Jiří Kratochvíl

fotografie ze setkání
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24