Setkání se starosty v rámci Projektu et. vzdělávání KHK - Trutnov


16.1.2004 pokračovala série setkání se starosty tentokrát na Městském úřadě v Trutnově. Zúčastnilo se asi 18 zástupců obcí z trutnovského regionu. Pro nemoc odpadla hlavní přednáška PhDr. Jana Šolce. Nahradila jej ing. Mgr. Marie Nováková - členka předsednictva Etického fóra ČR, která se v rámci svého vystoupení s přítomnými rozdělila o své bohaté zkušenosti s výukou etické výchovy podle metody R. R. Olivara na základní škole a vysvětlila její specifika. Atmosféra setkání byla velmi živá. Účastnící využili přítomnosti prvního náměstka hejtmana Vladimíra Dernera a v závěrečné diskuzi zdůraznili potřebu řešení problematiky venkova a malých škol.

fotografie ze setkání

16.1.2004

 
  Setkání se starosty v rámci Projektu et. vzdělávání KHK - Náchod


Další ze série setkání se starosty v rámci projektu Etického vzdělávání se uskutečnilo ve zcela zaplněném sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka 30. března v Náchodě.
Přítomní, poté co byli uvítání náchodskou místostarostkou ing. Pavlou Maršíkovou, měli možnost se seznámit s cíli a strategií projektu včetně aktuálních informací souvisejících s jeho realizací.
Potěšila nás zejména neobyčejně vysoká účast zástupců měst.

fotografie ze setkání

článek z Novin Náchodska

30.3.2004

 
  Setkání se starosty v rámci Projektu et. vzdělávání KHK - Jičín


13.4.2004 přivítal účastníky setkání tentokráte starosta města ing. Martin Puš v Jičíně.

fotografie ze setkání

článek z Novin Jičínska

13.4.2004

 
  Založení kabinetu etického vzdělávání při UHK


U příležitosti založení Kabinetu etického vzdělávání se ve středu 21.4.2004 od 16:30 hod. za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka a jeho prvního náměstka Vladimíra Dernera uskutečnil slavnostní seminář v areálu nové budovy královéhradecké univerzity.
Kabinet etického vzdělávání (KEV) vznikl na základě realizace Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje a je začleněn do struktury Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty UHK jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na zmíněné katedře. Úkolem KEV je především informovat, monitorovat, podporovat a aktivně přispívat ke zvýšení úrovně etické výchovy v regionu. Na vznik a činnost KEV uvolnila Rada Královéhradeckého kraje finanční dar ve výši 100.000 Kč z prostředků určených na projekt Etického vzdělávání Královéhradeckého kraje, jenž je realizován ve spolupráci Královéhradeckého kraje s Nadačním fondem J. Luxe, Etickým fórem ČR a Univerzitou Hradec Králové. Vedle krajských představitelů byli na zahájení přítomni zástupci akademické obce UHK, Nadačního fondu J.Luxe a Etického fóra ČR.

fotografie ze setkání

projev hejtmana KHK Ing. Bradíka

www stránky kabinetu

9.5.2004

 
  Rodina v médiích


Pod tímto názvem se konalo čtvrté pokračování cyklu konferencí "Člověk a média" pořádaných Hnutím fokoláre ve spolupráci s občanským sdružením Pontes a za podpory Nadačního fondu Josefa Luxe. Proběhlo 24. dubna 2004 v Centru Mariapoli ve Vinoři...

celý článek

fotografie ze setkání

24.4.2004

 
  Přednáška pro ředitele středních škol KHK


 

28. května se konala přednáška pro ředitele středních škol Královéhradeckého kraje. Ing. Derner a Mgr. Šimáček seznámili přítomné s možnostmi podpory EtV v rámci Projektu podpory etického vzdělávání KHK. O problematice EtV promluvil PhDr. P. Vacek, Ph.D., pedagog PdF UHK, člen Kabinetu etického vzdělávání při UHK.

 

28.5.2004

 
  Vyhlášení výsledů soutěže Programu podpory EtV 2004, HK


30. září se uskutečnilo na Krajském úřadě v Hradci Králové slavnostní vyhlášení výsledků soutěže základních a středních škol v rámci Programu podpory EtV pro rok 2004, tradičně vyhlášeném Nadačním fondem Josefa Luxe.
Po vyhlášení výsledků proběhl seminář s přednáškou PhDr. Pavla Vacka, Ph.D. na téma Školní projekty etické výchovy.
Vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci všech politických klubů Zastupitelstva KHK, kteří v průběhu akce na místě podepsali velmi významnou deklaraci o další podpoře Etického vzdělávání KHK.

deklarace politiků

výsledky soutěže

fotografie z vyhlášení

30.09.2004

 
  Vystoupení na poradě ředitelů ZŠ okresu Trutnov


15. října 2004 se v rámci porady ředitelů základních škol svolané odborem školství Královéhradeckého kraje uskutečnila další z motivačních přednášek. Mgr. Jan Šimáček přednesl informaci o společných aktivitách Královéhradeckého kraje, NFJL, EF ČR a Kabinetu etického vzdělávání (KEV) při PdF UHK. PhDr. Pavel Vacek vystoupil s přednáškou o konkrétních možnostech a podmínkách výuky EtV na školách.

fotografie z porady

15.10.2004

 
  Hudební podvečer Hemže 2004


V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hemžích u Chocně se v neděli 17. října konal tradiční hudební podvečer Hemže 2004.

fotografie z koncertu

článek novináře PhDr. Kráma

17.10.2004

 
  Vystoupení na poradě ředitelů ZŠ okresu Jičín


Další z porad ředitelů základních škol na téma etická výchova, tentokráte v Jičíně. S přednáškami vystoupili ing. Vladimír Derner, ing. Mgr. Marie Nováková a Mgr. Jan Šimáček.

fotografie z porady

18.10.2004

 
  Vystoupení na poradě ředitelů ZŠ okresu Náchod


Série motivačních přednášek pokračovala dne 19. 10. 2004 v Náchodě. Přednášeli PhDr. Pavel Vacek a Mgr. Jan Šimáček.

fotografie z porady

19.10.2004

 
  Vystoupení na poradě ředitelů ZŠ okresu Rychnov nad Kněžnou


Další v řadě porad ředitelů základních škol na téma etická výchova, tentokráte v Rychnově nad Kněžnou. Přednášeli ing. Mgr. Marie Nováková a Mgr. Jan Šimáček.

fotografie z porady

20.10.2004

 
  Vystoupení na poradě ředitelů ZŠ okresu Hradec Králové


Poslední vystoupení na poradě ředitelů základních škol s tématikou etiky v Hradci Králové uzavřelo cyklus motivačních přednášek pro ředitele základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Přednášeli ing. Vladimír Derner, PhDr. Pavel Vacek a Mgr. Jan Šimáček.

fotografie z porady

21.10.2004

 
  Vyhlášení výsledů soutěže školních časopisů 2004, Praha


 

Dne 10. listopadu 2004 se konalo v Praze vyhlášení výsledků 3. Ročníku Soutěže o nejlepší školní časopis, pořádané Nadačním fondem Josefa Luxe. Proběhlo pod patronací ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody v budově jeho ministerstva, v Černínském paláci na Hradčanech v reprezentačních prostorách bytu Jana Masaryka...

...pokračování článku

výsledky soutěže

10.11.2004

 

 
  Konference Josef Lux a česká politika 90. let


Pod tímto názvem se konala dne 18. listopadu 2004 vědecká konference organizovaná Politologickým ústavem Filosofické fakulty University Karlovy v Praze ve spolupráci s naším Nadačním fondem.
Za účasti asi 80 odborníků, některých politiků i zájemců z řad laické veřejnosti se naši přední politologové a historici zamýšleli nad místem Josefa Luxe v širším kontextu křesťansko-demokratické politiky a politického vývoje v naší zemi po Listopadu 1989. Nechyběly ani osobní vzpomínky několika jeho blízkých politických spolupracovníků.
Z referátů i z následné otevřené debaty vyplynulo, že Josef Lux byl osobností s jasnou politickou vizi, kterou uměl důsledně promítat do své práce pro stranu křesťanského typu, jíž předsedal téměř po celá devadesátá léta, a měl i vysokou odbornost, se kterou jako ministr zemědělství dokázal prosadit nezvratnou transformaci tohoto oboru našeho národního hospodářství.
I přes všechny vysoké funkce, do nichž byl během své politické kariéry zvolen či jmenován, si dokázal zachovat hluboký lidský rozměr, sociální cítění a neotřesitelný smysl pro realitu. Spojoval v sobě lidskou moudrost s politickým instinktem a nezaměnitelným osobním charismatem, které z něj učinily naprosto ojedinělý zjev české politiky, dosud čekající na své úplné a nezaujaté zhodnocení. Byl skutečným "státníkem s harmonikou", jak jej výstižně charakterizoval jeden z řečníků.

fotografie z konference

18.11.2004

 
  Výstava "Setkání s Josefem Luxem"


 

Výstava několika fotografií a citátů z díla Josefa Luxe s cílem připomenout si jej v předvečer 5. výročí jeho předčasného úmrtí byla 20. listopadu 2004 otevřena v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři.
Nemělo jít o žádnou slávu či nostalgii, ale o připomínku člověka, s nímž se většina přítomných osobně znala a vážila si ho především jako člověka a jako přítele. Proto nebylo třeba o něm hovořit a chválit jeho zásluhy, ale spíše dát zaznít hudbě, kterou měl rád, a slovům jeho oblíbených literárních autorů, zkrátka uspořádat večer ve stylu, jaký by se mu líbil, a připít si přitom sklenkou vína. A to se snad podařilo.
Na závěr večera bylo promítnuto pásmo fotografií připomínající Josefa Luxe především jako křesťana, který čerpal ze spirituality společenství, jež se stala základem jeho života jako věřícího člověka angažovaného ve světě politiky.
Část výstavy fotografií spolu s dokumenty o Luxově životě a jeho práci najde v budově Centra Mariapoli své trvalé umístění.

20.11.2004

 

 
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24